Regulamin naszych promocji 

 

Vera Kids OPEN 12

Regulamin promocji cenowej

„Vera Kids Open 12”

(zwany dalej „Regulaminem promocji”)

 

Słowniczek

 1. Organizator – organizatorem promocji jest Vera Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 94-250), przy ul. Siewnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000140844, posiadająca NIP: 7272507260, REGON: 472394660, kapitał zakładowy w kwocie 2.690.000,00 PLN (w całości pokryty), świadcząca usługi sportowo-rekreacyjne (tzw. Usługi czasu wolnego) na terenie klubu fitness prowadzonego przez Organizatora, zlokalizowanego w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie I, budynku przy ul. Siewnej 15, w Łodzi.
 2.  Klubowicz – osoba, która zawarła Umowę członkowską z Organizatorem na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług – Regulamin Klubu Vera
 3. Nowy Klubowicz – osoba, która nie jest Klubowiczem w dniu rozpoczęcia obowiązywania Promocji, tj. osoba, która nie zawarła z  Organizatorem Umowy członkowskiej na korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora przed dniem rozpoczęcia Promocji i obwiązującej w dacie rozpoczęcia Promocji.
 4. Umowa członkowska – umowa określająca prawa i obowiązki Klubowicza lub Nowego Klubowicza zawarta na podstawie wypełnionego i złożonego wobec Organizatora formularza.
 5. Promocjaoferta świadczenia usług przez Organizatora w stosunku do Nowych Klubowiczów na promocyjnych warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu promocji.

Czas obowiązywania promocji

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 16 września 2019 r. i trwa do odwołania

Warunki skorzystania z promocji

 1. Promocja skierowana jest do obecnych i nowych Klubowiczów.
 2. Umowę w imieniu korzystającego zawiera rodzic lub opiekun prawny.
 3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie pomiędzy Organizatorem a Klubowiczem Umowy członkostwa pod nazwą „Vera Kids Open 12”, obowiązującej przez czas określony – 12 miesięcy, począwszy od daty zawarcia umowy.
 4. Promocja polega na świadczeniu usług przez Organizatora w stosunku dla obecnych  nowych Klubowiczów na preferencyjnych warunkach cenowych.
 5. Preferencyjna cena Umowy członkostwa pod nazwą „Vera Kids Open 12” wynosi 999 zł za cały okres obowiązywania tej umowy.
 6. Preferencyjna cena związana jest z przyznaniem przez Organizatora w ramach Promocji  40 %  rabatu w stosunku co ceny umowy bezterminowej z okresem zasadniczym 3 miesiące, trwającą 12 miesięcy poza okresem trwania Promocji, których podstawowa wartość wynikająca z cennika Organizatora wynosi wtedy 1668  zł.
 7. Warunkiem skorzystania z Promocji jest uregulowanie przez Nowego Klubowicza płatności wskazanej w punkcie 3.5., z góry (jednorazowo), w dniu zawarcia Umowy członkostwa pod nazwą „Vera Kids Open 12”.
 8. Podstawowe zasady zawierania Umów członkostwa oraz prawa i obowiązki stron umowy regulują Ogólne Warunki Świadczenia Usług – Regulamin Klubu Vera Sport.

Zawieszenie / cesja

 1. Nowy Klubowicz podpisując Umowę członkostwa w ramach Promocji nie ma możliwości zawieszenia umowy na czas jego nieobecności przez cały czas trwania umowy.
 2. W przypadku niemożności korzystania z usług Organizatora z przyczyn zdrowotnych lub innych niezależnych od Nowego Klubowicza, Nowy Klubowicz może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na inną osobę trzecią.
 3. W przypadku niekorzystania z oferty klubu lub dokonania cesji na innego użytkownika podpisującemu umowę nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

Postanowienia końcowe

 1. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi Organizatora.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja Regulaminu promocji. Nowy Klubowicz podpisując niniejszy Regulamin promocji oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, którą rozumie i nie wnosi od niej żadnych zastrzeżeń.
 3. Pozostałe opłaty związane z zawarciem Umowy członkostwa Nowi Klubowicze ponoszą zgodnie z warunkami cenowymi wynikającymi z obowiązującego cennika oraz w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług – Regulamin Klubu Vera .
 4. W przypadkach niepisanych niniejszym Regulaminem zastosowania mają zapisy Ogólnych Warunków Świadczenia Usług – Regulamin Klubu Vera Sport.
 5. Regulamin Promocji, Regulamin Klubu oraz aktualny cennik udostępnione są w recepcji klubu lub na stronie internetowej www.verasport.pl.
 6. Wszelkie pytania związane z niniejszą Promocją można kierować pod adres: verasport@verasport.pl lub pod numerem telefonu: (+48) 784-995-975

 

VeraELASTIC 4-pack

REGULAMIN KARNETU
VeraELASTIC 4-pack

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Członków Klubu Vera Sport  korzystających z karnetu Vera Elastic 4-pack i jest uzupełnieniem Ogólnych warunków świadczenia usług – Regulaminu Klubu Vera Sport.
 2. Stosowane w Regulaminie Klubu definicje (słowniczek pojęć) oznaczają:
  1. Członek Klubu - osoba, która zawarła Umowę o świadczenie usług oraz dokonała płatności należnych;
  2. Umowa o świadczenie usług – umowa określająca prawa i obowiązki Członka Klubu, zawarta na podstawie wypełnionego i złożonego wobec Klubu formularza zgłoszeniowego lub w postaci innej formy pisemnej, potwierdzone wydanym rachunkiem fiskalnym;
  3. Karnet - abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania z oznaczonego zakresu Usług świadczonych przez Klub na warunkach wynikających z tego abonamentu określonych w Umowie o świadczenie usług, Regulaminie Klubu oraz Cenniku; Karnet jest przypisany wyłącznie do Członka Klubu, który dokonał jego zakupu; w przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Członka Klubu (osoby małoletnie), umowa o świadczenie usług zawierana jest w imieniu Członka Klubu przez rodzica, bądź opiekuna prawnego;
  4. Cennik – zestawienie aktualnie obowiązujących cen Usług świadczonych przez Klub, dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.verasport.pl/cennik;
 3. Karnet Vera Elastic 4-pack – umowa o świadczenie usług zawarta na czas określony, odpowiednio na 3, 6 i 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że użytkownikowi karnetu w ramach opłaty abonamentowej przysługują 4 wejścia miesięcznie.

 

§2
ZASADY CZŁONKOWSTA VERA ELASTIC

 1. Z karnetu Vera Trial ma prawo skorzystać każda osoba nie będąca wcześniej Członkiem Klubu, bądź nie korzystająca z usług Klubu min. 12 miesięcy. Członek Klubu ma prawo skorzystać z okresu promocyjnego raz na 12 miesięcy.
 2. W przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Członka Klubu (osoby małoletnie), umowa o świadczenie usług zawierana jest w imieniu Członka Klubu przez rodzica, bądź opiekuna prawnego.  
 3. Karnet Vera Elastic 4-pack obejmuje 4 wejścia miesięcznie. Po przekroczeniu ilości wejść wchodzącej w skład opłaty abonamentowej użytkownik może dokupić dowolną ilość wejść, wnosząc opłatę dodatkową w wysokości 15 zł za każde wejście (50% taniej od ceny standardowej).
 4. Warunkiem możliwości skorzystania z opłaty wejściowej w wysokości 15 zł jest posiadanie aktywnego karnetu Vera Elastic.
 5. Koszt karnetu Vera Elastic wynika z aktualnego Cennika.

 

§3
WYPOWIEDZENIE UMOWY VERA ELASTIC

 1. Umowa zawarta jest na czas określony bez możliwości zawieszenia i okresu wypowiedzenia.
 2. Członek Klubu może przedłużyć umowę przed końcem jej trwania. Kiedy do takiego przedłużenia nie dochodzi umowa przestaje obowiązywać.
 3. Wypowiedzenie umowy Vera Elastic przed czasem określonym w umowie jest możliwe w chwili, kiedy Członek Klubu będzie chciał przejść z tej Umowy na wariant VeraOPEN.
 4. Deklarację przejścia z umowy Vera Elastic na Vera Open należy zgłosić w recepcji, pisemnie lub mailowo, składając dyspozycję na adres verasport@verasport.pl.

 

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Członek Klubu korzystający z karnetu Vera Elastic zobowiązany jest do przestrzegania Ogólnych warunków świadczenia usług – Regulamin Klubu Vera Sport dostępnego w Klubie i na stronie internetowej (https://verasport.pl/reglamin) w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie.

Vera OPEN 12 - Summer Edition

Regulamin promocji cenowej

„Vera Open 12 – Summer Edition”

(zwany dalej „Regulaminem promocji”)

 

 1. Organizator – organizatorem promocji jest Vera Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 94-250), przy ul. Siewnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000140844, posiadająca NIP: 7272507260, REGON: 472394660, kapitał zakładowy w kwocie 2.690.000,00 PLN (w całości pokryty), świadcząca usługi sportowo-rekreacyjne (tzw. Usługi czasu wolnego) na terenie klubu fitness prowadzonego przez Organizatora, zlokalizowanego w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie I, budynku przy ul. Siewnej 15, w Łodzi.

 2. Klubowicz – osoba, która zawarła Umowę członkowską z Organizatorem na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług – Regulamin Klubu Vera

 3. Nowy Klubowicz – osoba, która nie jest Klubowiczem w dniu rozpoczęcia obowiązywania Promocji, tj. osoba, która nie zawarła z  Organizatorem Umowy członkowskiej na korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora przed dniem rozpoczęcia Promocji i obwiązującej w dacie rozpoczęcia Promocji.

 4. Umowa członkowska – umowa określająca prawa i obowiązki Klubowicza lub Nowego Klubowicza zawarta na podstawie wypełnionego i złożonego wobec Organizatora formularza.

 5. Promocjaoferta świadczenia usług przez Organizatora w stosunku do Nowych Klubowiczów na promocyjnych warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu promocji.

 

Czas obowiązywania promocji

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 7:00.Promocja trwa do odwołania.

 

Warunki skorzystania z promocji

 1. Promocja skierowana jest wyłącznie do Nowych Klubowiczów.

 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie pomiędzy Organizatorem a Nowym Klubowiczem Umowy członkostwa pod nazwą Vera Open 12 - Summer Edition, obowiązującej przez czas określony – 12 miesięcy, począwszy od daty zawarcia umowy.

 3. Promocja polega na świadczeniu usług przez Organizatora w stosunku do Nowych Klubowiczów na preferencyjnych warunkach cenowych.

 4. Preferencyjna cena Umowy członkostwa pod nazwą Vera Open 12 - Summer Edition wynosi 799 zł za cały okres obowiązywania tej umowy.

 5. Preferencyjna cena związana jest z przyznaniem przez Organizatora w ramach Promocji 67 % rabatu w stosunku co ceny Umów członkostwa zawieranych na 12 miesięcy poza okresem trwania Promocji, których podstawowa wartość wynikająca z cennika Organizatora wynosi wtedy 1188 zł.

 6. Warunkiem skorzystania z Promocji jest uregulowanie przez Nowego Klubowicza płatności wskazanej w punkcie 3.4, z góry (jednorazowo), w dniu zawarcia Umowy członkostwa pod nazwą Vera Open 12 – Summer Edition.

 7. Podstawowe zasady zawierania Umów członkostwa oraz prawa i obowiązki stron umowy regulują Ogólne Warunki Świadczenia Usług – Regulamin Klubu Vera Sport.

Zawieszenie / cesja

 1. Nowy Klubowicz podpisując Umowę członkostwa w ramach Promocji nie ma możliwości zawieszenia umowy na czas jego nieobecności przez cały czas trwania umowy.

 2. W przypadku niemożności korzystania z usług Organizatora z przyczyn zdrowotnych lub innych niezależnych od Nowego Klubowicza, Nowy Klubowicz może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na inną osobę trzecią.

 3. W przypadku niekorzystania z oferty klubu lub dokonania cesji na innego użytkownika podpisującemu umowę nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

 

Postanowienia końcowe

 1. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi Organizatora.

 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja Regulaminu promocji. Nowy Klubowicz podpisując niniejszy Regulamin promocji oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, którą rozumie i nie wnosi od niej żadnych zastrzeżeń.

 3. Pozostałe opłaty związane z zawarciem Umowy członkostwa Nowi Klubowicze ponoszą zgodnie z warunkami cenowymi wynikającymi z obowiązującego cennika oraz w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług – Regulamin Klubu Vera

 4. W przypadkach niepisanych niniejszym Regulaminem zastosowania mają zapisy Ogólnych Warunków Świadczenia Usług – Regulamin Klubu Vera Sport.

 5. Regulamin Promocji, Regulamin Klubu oraz aktualny cennik udostępnione są w recepcji klubu lub na stronie internetowej www.verasport.pl.

 6. Wszelkie pytania związane z niniejszą Promocją można kierować pod adres: verasport@verasport.pl lub pod numerem telefonu: (+48) 784-995-975

VERA TRIAL

REGULAMIN KARNETU VERA TRIAL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Członków Klubu Vera Sport  korzystających z karnetu Vera Trial i jest uzupełnieniem Ogólnych warunków świadczenia usług – Regulaminu Klubu Vera Sport.
 2.  Stosowane w Regulaminie Klubu definicje (słowniczek pojęć) oznaczają:
  1. Członek Klubu - osoba, która zawarła Umowę o świadczenie usług oraz dokonała płatności należnych;
  2. Umowa o świadczenie usług – umowa określająca prawa i obowiązki Członka Klubu, zawarta na podstawie wypełnionego i złożonego wobec Klubu formularza zgłoszeniowego lub w postaci innej formy pisemnej, potwierdzone wydanym rachunkiem fiskalnym;
  3.     Karnet - abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania z oznaczonego zakresu Usług świadczonych przez Klub na warunkach wynikających z tego abonamentu określonych w Umowie o świadczenie usług, Regulaminie Klubu oraz Cenniku; Karnet jest przypisany wyłącznie do Członka Klubu, który dokonał jego zakupu;
  4. Cennik – zestawienie aktualnie obowiązujących cen Usług świadczonych przez Klub, dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.verasport.pl/cennik;
  5. karnet Vera Trial – umowa o świadczenie usług na czas określony, odpowiednio 7, 14 lub 21 dni w promocyjnej cenie, znajdującej się w cenniku klubu. Umowa składa się z okresu promocyjnego 7, 14 lub 21 dniowego oraz okresu zasadniczego - 12 miesięcy. Niewypowiedziana umowa po okresie promocyjnym przechodzi w okres zasadniczy i trwa 12-miesięcy na zasadach karnetu VeraOPEN 12. Członek Klubu ma prawo wypowiedzieć umowę przed upływem okresu promocyjnego nie ponosząc z tego tytułu dodatkowych opłat. Umowa wypowiedziana w terminie nie przedłuża się. Członek Klubu ma prawo skorzystać z umowy Vera Trial i okresu promocyjnego raz na 12 miesięcy. Klub przed upływem okresu promocyjnego zobowiązuje się do kontaktu z posiadaczem karnetu i poinformowania go o zakończeniu okresu próbnego z informacją o możliwości przejścia w umowę VeraOPEN 12 miesięcy

§2 ZASADY CZŁONKOWSTA VERA TRIAL

1. Z karnetu Vera Trial ma prawo skorzystać każda osoba nie będąca wcześniej Członkiem Klubu, bądź nie korzystająca z usług Klubu min. 12 miesięcy. Członek Klubu ma prawo skorzystać z okresu promocyjnego raz na 12 miesięcy.

2. W przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Członka Klubu (osoby małoletnie), umowa o świadczenie usług zawierana jest w imieniu Członka Klubu przez rodzica, bądź opiekuna prawnego.  

3. Karnet Vera Trial to umowa o świadczenie usług składająca się z okresu promocyjnego 7 lub 14 lub 21 dni oraz z okresu zasadniczego 12 miesięcy, kontynuowanych na zasadach  karnetu Vera Open 12.

4.. Koszt karnetu Vera Trial znajduje się w Cenniku.

§3 WYPOWIEDZENIE UMOWY VERA TRIAL

1. Klub umożliwia wypowiedzenie umowy w trakcie trwania okresu promocyjnego -  w zależności od 
wybranego przez Członka Klubu wariantu w ciągu 7, 14 lub 21 dni – bez ponoszenia konsekwencji oraz dodatkowych opłat.

2. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej w recepcji klubu lub drogą elektroniczną wysyłając dokument na adres poczty elektronicznej: verasport@verasport.pl

3. Termin złożenia wypowiedzenia upływa wraz z ostatnim dniem okresu próbnego – w zależności od wybranego przez Członka Klubu wariantu po 7, 14 lub 21 dniach.

4. Po upływie okresu próbnego karnetu Vera Trial kontynuowany jest na zasadach karnetu Vera Open 12 jako umowa o świadczenie usług, na okres 12 miesięcy, bez możliwości wypowiedzenia, z możliwości zawieszenia karnetu na okres 4 tygodni, a koszt karnetu określony jest w Cenniku.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Członek Klubu korzystający z karnetu Vera Trial zobowiązany jest do przestrzegania Ogólnych warunków świadczenia usług – Regulamin Klubu Vera Sport dostępnego w Klubie i na stronie internetowej (https://verasport.pl/reglamin) w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie.

 

WEJŚCIE JEDNORAZOWE VERAPASS

REGULAMIN WEJŚCIA JEDNORAZOWEGO 

VERAPASS

1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może zakupić jednorazowe wejście do Klubu, uiszczając Opłatę Jednorazową.

2. Zakup wejścia jednorazowego nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.

3. Zakup wejścia jednorazowego uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w aktualnym cenniku od momentu zakupu wejścia jednorazowego do momentu opuszczenia Klubu.

4. Klub nie przetwarza danych osobowych osób, które zakupiły jednorazowe wejście do Klubu bez zawarcia Umowy Członkowskiej.

5. Osoba, która zakupiła wejście jednorazowe, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu.

6. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może skorzystać jeden raz z darmowego wejścia do Klubu, na podstawie VeraPass.

7. Wejście VeraPass nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.

8. Wejście VeraPass uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w aktualnym cenniku od momentu wejścia do Klubu do momentu opuszczenia Klubu.

9. Osoba, która korzysta z wejścia VeraPass, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu.

13-TKA

REGULAMIN STAŁEJ PROMOCJI „13-tka”

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki i zasady korzystania z akcji specjalnej dla Klubowiczów - "13-tka" w klubie Vera Sport.

2. Miejscem korzystania z "13-tki" jest Centrum "Vera Sport".

3. "Uczestnik" – osoba korzystająca z "13-tki" z aktywnym karnetem Vera Open, Vera Open 12 miesięcy, Vera Open do 16, Vera Student, Vera Senior, Vera Senior do 16, Vera Kids, Vera Football Academy.

4. Organizatorem obsługującym promocję "13-tka" jest Centrum Vera Sport w Łodzi, zwane w dalszej części "Organizatorem".

Opis promocji

5. „13-stka” to specjalna akcja lojalnościowa w postaci rabatu przyznawanego klientowi w nagrodę za roczne członkostwo polegający na rabatowaniu trzynastej z rzędu raty umowy w sposób  następujący:

 • 50% ceny 13-tej raty dla klienta klubu
 • 50% rabatu na pierwszą ratę nowej umowy, którą klient może przekazać swojemu znajomemu

* (przy zakończeniu umowy 12-to miesięcznej jest to pierwsza rata nowej umowy)

6. Kryteria przydzielania "13-tki" :

 • 12 terminowych płatności na koncie - dot. umów Vera Open, Student i Senior (może dotyczyć dwóch umów, jeśli przejście z umowy na umowę było w sposób ciągły i na koncie klienta nie pozostawały nieterminowe płatności)
 • Pod warunkiem opłacania wszystkich 12 rat w terminie
 • Wykluczone są osoby, które podlegały windykacji

7. Promocja obowiązuje od dnia 1 maja 2019 roku do odwołania.

8. Promocją są objęci zarówno nowi i obecni klienci. Rabatowi podlega wyłącznie 13 rata.

9. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu Vera Sport.

10. W trakcie korzystania z promocji i usług klubu obowiązuje Regulamin Vera Sport.

 

 

VIP CARD

REGULAMIN STAŁEJ PROMOCJI
VIPCARD VeraSport („Złota Karta Klienta”)

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki i zasady wydawania oraz użytkowania karty "VIPCARD" (zwanych w dalszej części Regulaminu "Złotą Karta Klienta") w klubie Vera Sport.

2. Miejscem korzystania ze Złotej Karty Klienta jest Centrum "Vera Sport".

3. "Uczestnik" – osoba korzystająca ze Złotej Karty Klienta.

4. Organizatorem wydającym Złotą Karta Klienta jest Klub Vera Sport w Łodzi, zwany w dalszej części "Organizatorem".

5. Kryteria przydzielania Złotej Karty Klienta:

 • 24 płatności na koncie – dotyczy także przejścia z umowy na umowę z zachowaniem ciągłości

 • Z promocji wykluczone są osoby, które podlegały procesowi windykacji

 • Dopuszczone są osoby w ramach wyróżnień na podsumowaniach sezonu na podstawie sugestii instruktorów, trenerów i pracowników recepcji lub w efekcie innych indywidualnych decyzji klubu

6. Preferencje dla posiadaczy Złotej Karty Klienta:

 • Posiadaczom VIPCARD raz w miesiącu przysługuje bezpłatna analiza składu ciała (po wcześniejszym umówieniu w recepcji lub telefonicznie, termin uzależniony jest od dostępności trenerów)

 • Zniżki na eventy klubowe (te, które są dodatkowo płatne)

 • W ramach Złotej Karty Klienta istnieje możliwość umówienia się na bezpłatny trening  personalny raz na kwartał - wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna lub zapisanie się w recepcji

 • Zniżki u Partnerów Biznesowych współpracujących z Vera Sport - wyszczególnione na stronie: www.verasport.pl w zakładce Partnerzy

7. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu Vera Sport.

8. W trakcie korzystania z usług Złotej Karty Klienta obowiązuje Regulamin Vera Sport.

9. Karty VIPCARD nie można odsprzedawać, dokonywać cesji, ani przekazywać innym osobom niż jej posiadacze. Karty są imienne, przypisane do konta w systemie VeraSport.

10. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu VeraSport lub punktów ujętych w niniejszym regulaminie przez Uczestnika, karta VIPCARD może być zablokowana tymczasowo lub na stałe.

 

Obsługujemy

Grupy mięśni

Szczegóły zajęć

Prowadzący zajęcia:
Dla kogo:
Cel:
Intensywność:
Skrócony opis zajęć: