Regulamin naszych promocji 

 

VERA TRIAL

REGULAMIN KARNETU VERA TRIAL

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Członków Klubu Vera Sport  korzystających z karnetu Vera Trial i jest uzupełnieniem Ogólnych warunków świadczenia usług – Regulaminu Klubu Vera Sport.

 2. Stosowane w Regulaminie Klubu definicje (słowniczek pojęć) oznaczają:

  1. Członek Klubu - osoba, która zawarła Umowę o świadczenie usług oraz dokonała płatności należnych;

  2. Umowa o świadczenie usług – umowa określająca prawa i obowiązki Członka Klubu, zawarta na podstawie wypełnionego i złożonego wobec Klubu formularza zgłoszeniowego lub w postaci innej formy pisemnej, potwierdzone wydanym rachunkiem fiskalnym;

  3. Karnet - abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania z oznaczonego zakresu Usług świadczonych przez Klub na warunkach wynikających z tego abonamentu określonych w Umowie o świadczenie usług, Regulaminie Klubu oraz Cenniku; Karnet jest przypisany wyłącznie do Członka Klubu, który dokonał jego zakupu;

  4. Cennik – zestawienie aktualnie obowiązujących cen Usług świadczonych przez Klub, dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.verasport.pl/cennik;

 3. Karnet Vera Trial – umowa o świadczenie usług zawarta z uwzględnieniem ceny promocyjnej wynikającej z Cennika na czas określony, odpowiednio na 7, 14 lub 21 dni (tzw. okres promocyjny), z tym zastrzeżeniem, że brak wypowiedzenia umowy dokonanego do końca danego okresu promocyjnego powoduje automatyczne przedłużenie okresu obowiązywania umowy na czas określony – 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych (okres zasadniczy);.

§2
ZASADY CZŁONKOWSTA VERA TRIAL

 1. Z karnetu Vera Trial ma prawo skorzystać każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca wcześniej Członkiem Klubu, bądź nie korzystająca z usług Klubu przez min. 12 miesięcy poprzedzających datę nabycia karnetu Vera Trial. Członek Klubu ma prawo skorzystania z karnetu Vera Trial 1 (jeden) raz w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych.

 2. W przypadku przedłużenia obowiązywania karnetu Vera Trial ponad okres promocyjny, okres zasadniczy liczony jest od pierwszego dnia po upływie okresu promocyjnego, a do warunków świadczenia usługi dotyczącej karnetu Vera Trial w okresie zasadniczym stosuje się zasady obowiązujące jak przy karnecie Vera OPEN 12.

 3. Koszt karnetu Vera Trial wynika z aktualnego Cennika.

§3
WYPOWIEDZENIE UMOWY VERA TRIAL

 1. W okresie promocyjnym Członek Klubu ma prawo wypowiedzenie zawartej umowy, w zależności od wybranego wariantu czasowego – do ostatniego dnia obowiązywania karnetu Vera Trial. Z tytułu wypowiedzenia karnetu Vera Trial z końcem upływu okresu promocyjnego Członek Klubu nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

 2. Wypowiedzenie umowy należy dokonać w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez złożenie oświadczenia w recepcji Klubu lub drogą elektroniczną wysyłając skan podpisanego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: verasport@verasport.pl

 3. Termin złożenia wypowiedzenia umowy upływa wraz z ostatnim dniem okresu promocyjnego – w zależności od wybranego przez Członka Klubu wariantu czasowego obowiązywania karnetu Vera Trial w okresie promocyjnym.

 4. W związku z tym, iż po upływie okresu promocyjnego karnet Vera Trial kontynuowany jest na zasadach karnetu Vera Open 12 jako umowa o świadczenie usług na czas określony 12 miesięcy, Członek Klubu nie ma prawa do wypowiedzenia umowy na ww. czas określony. Członkowi Klubu przysługuje możliwość zawieszenia karnetu na okres do 4 tygodni.

 

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Członek Klubu korzystający z karnetu Vera Trial zobowiązany jest do przestrzegania Ogólnych warunków świadczenia usług – Regulamin Klubu Vera Sport dostępnego w Klubie i na stronie internetowej (https://verasport.pl/reglamin) w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie.

 

500+

REGULAMIN Akcji Specjalnej "500 plus"

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki i zasady korzystania z akcji specjalnej "500 plus" w klubie Vera Sport.

2. Miejscem korzystania z "500 plus" jest Centrum "Vera Sport".

3. "Uczestnik" – osoba korzystająca z "500 plus"

4. Organizatorem wydającym "500 plus" jest Klub Vera Sport w Łodzi, zwana w dalszej części "Organizatorem".

Opis promocji

5. "500plus" to specjalna akcja lojalnościowa dla stałych klientów Centrum Vera Sport.

6. Aby wziąć udział w akcji należy wypełnić "Wniosek o 500plus" - gotowy formularz znajdujący się w recepcji klubu.

7. Klient otrzymuję decyzję w sprawie przyznania 500 plus w ciągu 7 dni.

8.Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, klient odbiera voucher na kwotę 500 zł, który będzie do wykorzystania w okresie 1.07 do 31.08.2019 na konkretne usługi w Centrum Vera Sport:

 • 199 zł do wykorzystania na karnet miesięczny dla nowego członka klubu
 • 150 zł na wykorzystania w strefie Vera sporty rakietowe codziennie do godz.16
 • 50 zł na analizę składu ciała
 • 100 zł na trening personalny

9. Klub przy rozpatrywaniu bierze pod uwagę kryteria przydzielania 500 plus :

 • min. 3 terminowych płatności na koncie - dot. umów Vera Open, Student i Senior (może dotyczyć dwóch umów, jeśli przejście z umowy na umowę było w sposób ciągły i na koncie klienta nie pozostawały nieterminowe płatności)
 • Pod warunkiem opłacania wszystkich  rat w terminie
 • Wykluczone są osoby, które podlegały windykacji

10. Akcja obowiązuje od dnia 1 lipca  2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Z dniem 1 września voucher traci swoją ważność.

11. Klub nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego, voucher można wykorzystać jedynie na usługi klubu wymienione w pkt.8 tego regulaminu.

12. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu Vera Sport.

13. W trakcie korzystania z promocji i usług klubu obowiązuje Regulamin Vera Sport.

WEJŚCIE JEDNORAZOWE VERAPASS

REGULAMIN WEJŚCIA JEDNORAZOWEGO 

VERAPASS

1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może zakupić jednorazowe wejście do Klubu, uiszczając Opłatę Jednorazową.

2. Zakup wejścia jednorazowego nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.

3. Zakup wejścia jednorazowego uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w aktualnym cenniku od momentu zakupu wejścia jednorazowego do momentu opuszczenia Klubu.

4. Klub nie przetwarza danych osobowych osób, które zakupiły jednorazowe wejście do Klubu bez zawarcia Umowy Członkowskiej.

5. Osoba, która zakupiła wejście jednorazowe, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu.

6. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może skorzystać jeden raz z darmowego wejścia do Klubu, na podstawie VeraPass.

7. Wejście VeraPass nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.

8. Wejście VeraPass uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w aktualnym cenniku od momentu wejścia do Klubu do momentu opuszczenia Klubu.

9. Osoba, która korzysta z wejścia VeraPass, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu.

13-STKA

REGULAMIN STAŁEJ PROMOCJI „13-stka”

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki i zasady korzystania z akcji specjalnej dla Klubowiczów - "13-tka" w klubie Vera Sport.

2. Miejscem korzystania z "13-tki" jest Centrum "Vera Sport".

3. "Uczestnik" – osoba korzystająca z "13-tki" z aktywnym karnetem Vera Open, Vera Open 12 miesięcy, Vera Open do 16, Vera Student, Vera Senior, Vera Senior do 16, Vera Kids, Vera Football Academy.

4. Organizatorem obsługującym promocję "13-tka" jest Centrum Vera Sport w Łodzi, zwane w dalszej części "Organizatorem".

Opis promocji

5. „13-stka” to specjalna akcja lojalnościowa w postaci rabatu przyznawanego klientowi w nagrodę za roczne członkostwo polegający na rabatowaniu trzynastej z rzędu raty umowy w sposób  następujący:

 • 50% ceny 13-tej raty dla klienta klubu
 • 50% rabatu na pierwszą ratę nowej umowy, którą klient może przekazać swojemu znajomemu

* (przy zakończeniu umowy 12-to miesięcznej jest to pierwsza rata nowej umowy)

6. Kryteria przydzielania "13-tki" :

 • 12 terminowych płatności na koncie - dot. umów Vera Open, Student i Senior (może dotyczyć dwóch umów, jeśli przejście z umowy na umowę było w sposób ciągły i na koncie klienta nie pozostawały nieterminowe płatności)
 • Pod warunkiem opłacania wszystkich 12 rat w terminie
 • Wykluczone są osoby, które podlegały windykacji

7. Promocja obowiązuje od dnia 1 maja 2019 roku do odwołania.

8. Promocją są objęci zarówno nowi i obecni klienci. Rabatowi podlega wyłącznie 13 rata.

9. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu Vera Sport.

10. W trakcie korzystania z promocji i usług klubu obowiązuje Regulamin Vera Sport.

 

 

VIP CARD

REGULAMIN STAŁEJ PROMOCJI
VIPCARD VeraSport („Złota Karta Klienta”)

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki i zasady wydawania oraz użytkowania karty "VIPCARD" (zwanych w dalszej części Regulaminu "Złotą Karta Klienta") w klubie Vera Sport.

2. Miejscem korzystania ze Złotej Karty Klienta jest Centrum "Vera Sport".

3. "Uczestnik" – osoba korzystająca ze Złotej Karty Klienta.

4. Organizatorem wydającym Złotą Karta Klienta jest Klub Vera Sport w Łodzi, zwany w dalszej części "Organizatorem".

5. Kryteria przydzielania Złotej Karty Klienta:

 • 24 płatności na koncie – dotyczy także przejścia z umowy na umowę z zachowaniem ciągłości

 • Z promocji wykluczone są osoby, które podlegały procesowi windykacji

 • Dopuszczone są osoby w ramach wyróżnień na podsumowaniach sezonu na podstawie sugestii instruktorów, trenerów i pracowników recepcji lub w efekcie innych indywidualnych decyzji klubu

6. Preferencje dla posiadaczy Złotej Karty Klienta:

 • Posiadaczom VIPCARD raz w miesiącu przysługuje bezpłatna analiza składu ciała (po wcześniejszym umówieniu w recepcji lub telefonicznie, termin uzależniony jest od dostępności trenerów)

 • Zniżki na eventy klubowe (te, które są dodatkowo płatne)

 • W ramach Złotej Karty Klienta istnieje możliwość umówienia się na bezpłatny trening  personalny raz na kwartał - wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna lub zapisanie się w recepcji

 • Zniżki u Partnerów Biznesowych współpracujących z Vera Sport - wyszczególnione na stronie: www.verasport.pl w zakładce Partnerzy

7. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu Vera Sport.

8. W trakcie korzystania z usług Złotej Karty Klienta obowiązuje Regulamin Vera Sport.

9. Karty VIPCARD nie można odsprzedawać, dokonywać cesji, ani przekazywać innym osobom niż jej posiadacze. Karty są imienne, przypisane do konta w systemie VeraSport.

10. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu VeraSport lub punktów ujętych w niniejszym regulaminie przez Uczestnika, karta VIPCARD może być zablokowana tymczasowo lub na stałe.

 

Obsługujemy

Grupy mięśni

Szczegóły zajęć

Prowadzący zajęcia:
Dla kogo:
Cel:
Intensywność:
Skrócony opis zajęć: