Aktualizacja regulaminu

Drodzy klubowicze, informujemy o aktualizacji regulaminu od 1 września 2020 roku, w zakresie prowadzenia treningów personalnych na terenie klubu. Wprowadzone zmiany to to: par. 13 ust. 4. oraz par. 1 ust. 3.4. Dotyczy nowych klubowiczów oraz dotychczasowych. 
Postanowienia, które ulegają zmianie brzmienia publikujemy poniżej. 
 
Par. 13 ust. 4 OWU-Regulaminu:
„W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz oferowania i prowadzenia na rzecz Członków Klubu indywidualnych lub grupowych treningów personalnych wykonywanych przez trenerów personalnych lub instruktorów, którzy nie są zatrudnieni, nie współpracują lub nie posiadają zgody Klubu na tego rodzaju aktywność (komercyjną – odpłatną lub nieodpłatną). W przypadku stwierdzenia przez Klub wykonywania zakazanej aktywności, osoba która dopuściła się rzeczonego naruszenia zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Klubu kary umownej w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek.”
 
Par. 1 pkt 3.4 OWU-Regulaminu: 
„Członek Klubu - osoba, która zawarła Umowę o świadczenie usług oraz dokonała właściwej, należnej płatności tj. Opłaty Członkowskiej oraz Opłaty Abonamentowej lub Opłaty Jednorazowej. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła co najmniej 16 rok życia. Członkiem Klubu może zostać osoba w wieku od 13 lat lub młodsza jedynie za zgodą i pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.”
 
Osoby zainteresowane umową trenerską, umożliwiającą prowadzenie treningów personalnych w klubie prosimy o kontakt na adres: p.szews@verasport.pl. 
0 komentarzy
Dodaj komentarz