OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

– REGULAMIN KLUBU VERA SPORT

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług stanowią regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (zwany dalej Regulaminem Klubu), który określa prawa oraz obowiązki stron Umowy o świadczenie usług w zakresie korzystania z oferty Klubu, który jest integralną częścią tej umowy.

2. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy treścią Umowy o świadczenie usług a treścią Regulaminu Klubu, strony będą stosować postanowienia tejże umowy.

3. Stosowane w Regulaminie Klubu definicje (słowniczek pojęć) oznaczają:

a. Klub – Vera Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 94-250), przy ul. Siewnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 0000140844, posiadająca NIP: 7272507260, REGON: 472394660, kapitał zakładowy w kwocie 2.690.000,00 PLN (w całości pokryty), świadcząca Usługi sportowo-rekreacyjne (tzw. usługi czasu wolnego) na terenie klubu fitness zlokalizowanego w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie I, budynku zlokalizowanego przy ul. Siewnej 15, w Łodzi;

b. Usługi – usługi sportowo-rekreacyjne (tzw. usługi czasu wolnego) świadczone przez Klub w następujących strefach: siłownia, fitness, veragym, cpm, wellness, fight club, sporty drużynowe, squash&badminton, verakids, vera cafe;

c. Umowa o świadczenie usług – umowa określająca prawa i obowiązki Członka Klubu, zawarta na podstawie wypełnionego i złożonego wobec Klubu formularza zgłoszeniowego lub w postaci innej formy pisemnej albo na podstawie skorzystania z VeraPass albo na skutek dokonania Opłaty Jednorazowej za jednokrotne skorzystanie z Usług lub za miesięczny Karnet, potwierdzone wydanym rachunkiem fiskalnym;

d. Członek Klubu - osoba, która zawarła Umowę o świadczenie usług oraz wpłaciła Opłatę Członkowską (obowiązek uiszczenia Opłaty Członkowskiej nie dotyczy VeraPass i Opłaty Jednorazowej);

e. Opłata Członkowska – jednorazowa i bezzwrotna opłata wpisowa, pobierana od Członka Klubu przy zawarciu pierwszej Umowy o świadczenie usług, związana z wydaniem Karty Członkowskiej, w wysokości wynikającej z aktualnego Cennika;

f. Karta Członkowska - dokument imienny (bez zdjęcia), zawierający elektroniczy zapis o rodzaju posiadanego przez Członka Klubu karnetu lub informację o dostępie do innej usługi świadczonej przez Klub, legitymujący członkostwo danej osoby, wydawana jednorazowo, dożywotnio i staje się własnością Członka Klubu (zwana również kartą Clubcard);

g. Karta Sportcard – rodzaj Karty Członkowskiej, wyrabianej na zasadach wskazanych w pkt f. powyżej, dla osób korzystających (bez posiadanego Karnetu) wyłącznie z poszczególnych usług Klubu, w postaci strefy boisk przeznaczonych dla sportów drużynowych, strefy squash&badminton (sporty rakietowe) czy pakiet treningów indywidualnych albo dla osób posiadających karty zewnętrznych systemów (OK SYSTEM, BENEFIT, FITPROFIT); koszt wyrobienia Karty Sportcard wynosi 10 zł i stanowi jednorazową oraz bezzwrotną opłatę;

h. Karnet - abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania z oznaczonego zakresu Usług świadczonych przez Klub na warunkach wynikających z tego abonamentu określonych w Umowie o świadczenie usług, Regulaminie Klubu oraz Cenniku; Karnet jest przypisany wyłącznie do Członka Klubu, który dokonał jego zakupu;

i. Opłata Abonamentowa - cena zakupu Karnetu,

j. Opłata Jednorazowa - opłata za jednorazowe skorzystanie z Usług Klubu lub za miesięczny Karnet, w wysokości określonej w Cenniku,

k. VeraPass – bezpłatna wejściówka umożliwiająca jednorazowe skorzystanie z Usług Klubu, wydawana przez Vera Sport w celach marketingowych; osoba posiadająca kilka wejściówek typu VeraPass może skorzystać wyłącznie jeden raz z usług Klubu; osoba korzystająca z wejściówki typu VeraPass zobowiązana jest do wypełnienia na tablecie umiejscowionym w recepcji Klubu formularz free pass z podaniem swoje imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail;

l. Cennik – zestawienie aktualnie obowiązujących cen Usług świadczonych przez Klub, dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.verasport.pl/cennik;

ł. Student – osoba fizyczna, posiadająca w dacie zawarcia Umowy o świadczenie usług poniżej 26 lat i legitymująca się przy zawarciu umowy ważną legitymacją studencką lub szkolną;

m. Małoletni – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług Klubu.

§ 2

CZŁONKOWSTWO W KLUBIE. KARTA CZŁONKOWSKA.

1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub Małoletni posiadający zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług Klubu (w takim przypadku Karta Członkowska wystawiana jest na Małoletniego, natomiast dane przedstawiciela prawnego wprowadzane są do systemu). W sytuacji, gdy Małoletni zawarł Umowę o świadczenie usług bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, ważność tej umowy zależy od dokonania potwierdzenia tej umowy przez przedstawiciela ustawowego, złożonego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa o świadczenie usług zawarta z Małoletnim jest nieważna.

2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie usług oraz uiszczenia Opłaty Członkowskiej. Potwierdzeniem statusu Członka Klubu jest wydana Karta Członkowska. Klub może wstrzymać się z wydaniem Karty Członkowskiej do chwili dokonania zapłaty za tę kartę lub w sytuacji wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 zd. 2 powyżej. Każdy Członek Klubu posiada Kartę Członkowską.

3. Członkostwo w Klubie jest związane osobiście z Członkiem Klubu i nie może zostać przeniesione na osobę trzecią. Kartą Członkowską może posługiwać się wyłącznie Członek Klubu. Tożsamość Członka Klubu jest weryfikowana na podstawie okazanego dowodu tożsamości.

4. Zakres uprawnień Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu odnosi się wyłącznie do warunków wynikających z Umowy o świadczenie usług obowiązujących Członka Klubu.

5. Warunkiem skorzystania z Usług Klubu jest każdorazowe okazanie przy wejściu do Klubu (w jego recepcji) Karty Członkowskiej. Klub nie jest zobowiązany do umożliwienia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nieokazania przez niego Karty Członkowskiej lub dowodu tożsamości.

6. W przypadku utraty Karty Członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Klubu o tym zdarzeniu. Klub nie odpowiada za skutki nieuprawnionego użycia utraconej Karty Członkowskiej do chwili powiadomienia Klubu tym fakcie. Nowa Karta Członkowska zostanie wydana po uiszczeniu opłaty w wysokości stanowiącej równowartość Opłaty Członkowskiej.

7. Klub może zatrzymać Kartę Członkowską, w przypadku stwierdzenia przekazania Karty Członkowskiej osobie trzeciej Okoliczność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi dodatkową przyczynę uzasadniającą rozwiązanie przez Klub Umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w § 5 ust. 4 .

8. Członek Klubu zobowiązany jest do aktualizowania danych korespondencyjnych podanych w Umowie o świadczenie usług, w szczególności do powiadamiania Klubu o każdorazowej zmianie swojego dotychczasowego adresu miejsca zamieszkania, pod rygorem uznania skuteczności doręczenia pism wysłanych do Członka Klubu na dotychczas wskazany adres. Członek Klubu wyraża zgodę na kierowanie do niego korespondencji również drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie o świadczenie usług.

§ 3

KARNETY. PŁATNOŚCI

1. Zakupu Karnetu może dokonać tylko Członek Klubu.

2. Aktualna oferta Karnetów znajduje się w Cenniku usług Klubu.

3. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika usług, z tym że taka zmiana nie dotyczy usług realizowanych w ramach Umów o świadczenie usług obowiązujących w dacie dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu Klubu.

4. Klub zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków, które muszą zostać spełnione, by nabyć Karnet określonego rodzaju (np. dla Vera Senior: przedstawienie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty albo dowodu osobistego oraz przekroczenie 60. roku życia).

5. Każda Umowa o świadczenie Usług winna zawierać co najmniej następujące dane:

a. firmę, siedzibę, adres oraz NIP Klubu,

b. imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji o ile jest inny niż adres zamieszkania Członka Klubu, adres poczty e-mail, numer telefonu,

c. oznaczenie minimalnej wartości Karnetu, co oznacza, generuje minimalną wartość Karnetu w ten sposób, że miesiąc abonamentu dolicza się cenę Karnetu za dwa równowartość Karnetu za okres wypowiedzenia, który rozwiązać Umowę o świadczenie usług,

że system elektroniczny Klubu do ceny Karnetu za pierwszy kolejne miesiące, stanowiące musi upłynąć by skutecznie

d. oznaczenie rodzaju Karnetu, czasu jego trwania oraz daty rozpoczęcia obowiązywania umowy,

e. oznaczenie sposobu i formy płatności.

6. Przed zawarciem Umowy o świadczenie usług Klub ma prawo żądać okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, potwierdzającego, wskazywane przez Klienta, dane osobowe, stanowiące obowiązkową treść umowy.

7. Członek Klubu, dokonując zakupu wybranego przez siebie Karnetu, dokonuje zapłaty Opłaty Abonamentowej zgodnie z warunkami Umowy o świadczenie usług oraz Cennika.

8. Karnet może zostać zakupiony na czas określony jednego miesiąca, na czas określony dwunastu miesięcy lub na czas nieokreślony. Aktualna oferta karnetów Klubu znajduje się na stronie internetowej www.verasport.pl/cennik.

9. Karnet obowiązuje od dnia zapłaty pierwszej Opłaty Abonamentowej lub pierwszej raty Opłaty Abonamentowej.

10. Członek Klubu uiszcza z góry Opłatę Abonamentową jednorazowo za cały okres Karnetu lub ratalnie za każdy, kolejny okres rozliczeniowy (miesiąc abonamentowy) w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony. Okres rozliczeniowy (miesiąc abonamentowy) nie musi pokrywać się z miesiącem kalendarzowym.

11. W przypadku Karnetu dwunastomiesięcznego, Członek Klubu może dokonać zapłaty jednorazowo całej Opłaty Abonamentowej lub zobowiązać się do dokonania zapłaty Opłaty Abonamentowej w miesięcznych ratach określonych w Umowie o świadczenie usług. Zapłata Opłaty Abonamentowej w ratach dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy aktualna oferta Klubu przewiduje taką możliwość.

12. W przypadku Karnetów dwunastomiesięcznych i Karnetów na czas nieokreślony, jeśli Członek Klubu dokonał zakupu Karnetu w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, okres rozliczeniowy (miesiąc abonamentowy) liczony jest od daty zapłaty pierwszej Opłaty Abonamentowej lub pierwszej raty Opłaty Abonamentowej.

13. Jeśli Umowa o Zakup Karnetu, przewidująca zapłatę Opłaty Abonamentowej w miesięcznych ratach, nie stanowi inaczej, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania każdej raty do czternastego dnia każdego miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza rata Opłaty Abonamentowej musi zostać zapłacona w dniu zawarcia Umowy o Zakup Karnetu.

14. Fakt, iż Członek Klubu nie korzysta z urządzeń i usług Klubu nie zwalnia go od zapłaty Opłaty Abonamentowej lub poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej oraz nie uprawnia do przedłużenia obowiązywania Umowy o świadczenie usług.

15. W razie niedokonywania przez Członka Klubu terminowych spłat Opłaty Abonamentowej lub poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej, Klub może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.

16. Klub jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z zapłatą Opłaty Abonamentowej za co najmniej 1 miesiąc albo zalega on z zapłatą co najmniej 1 raty Opłaty Abonamentowej.

17. Opłaty Abonamentowe mogą być zapłacone w następujący sposób:

a. poprzez uiszczenie opłaty gotówką lub kartą kredytową albo płatniczą w recepcji Klubu,

b. przelewem (na prośbę osób zainteresowanych Klub wskazuje rachunek bankowy do przelewu). .

18. Na Członka Klubu mogą zostać nałożone opłaty dodatkowe w postaci opłat za monity dotyczące płatności oraz opłat za wezwania do zapłaty związane z nieuregulowanymi płatnościami z Karnetów i Usług świadczonych przez Klub.

19. Klub może skierować do Członka Klubu wezwanie do zapłaty dotyczące płatności po przekroczeniu terminu zapłaty Opłaty Abonamentowej lub którejkolwiek raty Opłaty Abonamentowej o siedem dni. Opłata wynosi 25,00 zł za każdorazowe wezwanie do zapłaty. Opłaty dodatkowe płatne są w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania do ich zapłaty.

20. Członek Klubu może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Karnetu na inną osobę, będącą Członkiem Klubu, wyłącznie za zgodą tej osoby oraz Klubu. W takim wypadku zainteresowane strony zawierają umowę cesji wraz z umową o przejęcie długu, na mocy której osoba ta wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego Członka Klubu wynikające z Umowy o świadczenie usług. Za przepisanie Karnetu pobiera się opłatę 50 zł od dotychczasowego posiadacza Karnetu. Przepisany Karnet obowiązuje do końca okresu na jaki obowiązywał Karnet poprzedniego użytkownika.

21. Klub zastrzega sobie prawo do obciążenia Członka Klubu za korzystanie z Usług, nie objętych posiadanym Karnetem, według Cennika Usług obowiązującego w dacie stwierdzenia oznaczonego zdarzenia.

§ 4

ZAWIESZENIE KARNETU (nie dotyczy Karnetów 12-miesięcznych)

1. Członek Klubu, który zakupił Karnet na czas nieokreślony ma prawo do zawieszenia jego trwania.

2. Zawieszenie trwania Karnetu w okresie jego obowiązywania może nastąpić na okres wynoszący maksymalnie do 56 dni kalendarzowych, liczonych jednorazowo lub jako suma poszczególnych okresów częściowych.

3. W celu zawieszenie trwania Karnetu Członek Klubu składa do Klubu pisemne oświadczenie (opatrzone podpisem Członka Klubu, a jeżeli sprawa dotyczy Małoletniego, także podpisem przedstawiciela ustawowego; oświadczenie musi być złożone na stosownym formularzu dostępnym w recepcji Klubu), w którym wskazuje, na jaką ilość dni ma nastąpić zawieszenie trwania Karnetu. Podpisane oświadczenie może być wysłane również w formie skanu, jako załącznik wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej Klubu, z tym że Członek Klubu winien dostarczyć do Klubu oryginał takiego oświadczenia w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości elektronicznej. Oświadczenie takie wywołuje skutek z chwilą potwierdzenia przez Klub jego akceptacji. Potwierdzając zawieszenie obowiązywania Karnetu, Klub wskazuje ilość dni, o jaką zostanie przedłużone obowiązywanie Karnetu. W okresie zawieszenia Karnetu Opłata Abonamentowa ulega zawieszeniu.

4. Klub może odmówić Członkowi Klubu zawieszenia Karnetu w sytuacji, gdy na dzień złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Członek Klubu zalega z płatności którejkolwiek z raty Opłaty Abonamentowej lub pozostają inne nierozliczone zaległości Członka Klubu wobec Klubu z tytułu innych Usług lub opłat przewidzianych w Cenniku lub Regulaminie.

5. Niezależnie od treści ust. 1 i 2 powyżej, w szczególnych przypadkach Członek Klubu, który zakupił Karnet dwunastomiesięczny lub Karnet na czas nieokreślony ma prawo w okresie trwania Karnetu do wnioskowania o jego zawieszenie na okres przekraczający okres wskazany w ust. 2. W celu zawieszenia Karnetu w tym trybie Członek Klubu składa do Klubu pisemny wniosek, w którym wskazuje, na jaki okres ma nastąpić zawieszenie Karnetu wraz uzasadnieniem oraz złożeniem dokumentów potwierdzających szczególną sytuację życiową Członka Klubu (np. w przypadku choroby – zaświadczenie lekarza specjalisty, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania - umowa najmu nowego lokalu mieszkalnego w innej miejscowości, w przypadku utraty pracy – kopia świadectwa pracy). W każdym przypadku wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie w terminie czternastu dni od daty jego wpływu do Klubu. Klub ma prawo odmówić zawieszenia Karnetu w tym trybie.

§ 5

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowy o świadczenie usług zawarte na czas określony ulegają zakończeniu z upływem okresu ich obowiązywania (tzw. umowa na czas oznaczony).

2. Umowy o świadczenie usług zawarte na czas nieokreślony mogą zostać rozwiązane przez każdą ze stron, z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego (miesiąca abonamentowego). Wypowiedzenie winno nastąpić na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Członek Klubu, który zakupił Karnet na czas nieokreślony ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym z powodu:

a. nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie na zajęcia lub korzystanie z usług Klubu - dla skutecznego rozwiązania Umowy wymagane jest załączenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie choroby i niemożność uczestniczenia w zajęciach Klubu,

b. zmiany miejscowości, w której Członek Klubu aktualnie zamieszkuje na miejscowość, w której nie jest prowadzony Klub, z tym że odległość między tymi miejscowościami nie może być mniejsza niż 15 km od siedziby Klubu - po okazaniu umowy najmu nowego lokalu mieszkalnego,

c. innej ważnej przyczyny, która zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Managera Klubu, d. rażącego naruszenia przez Klub jego zobowiązań, o ile naruszenie to nie zostanie usunięte pomimo pisemnego wezwania ze strony Członka Klubu i wyznaczenia Klubowi w tym celu co najmniej 14 dniowego terminu na usunięcie naruszenia.

4. Klub ma prawo rozwiązać w formie pisemnej każdą Umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Członek Klubu narusza postanowienia Umowy o świadczenie usług lub Regulaminu, w szczególności:

a. zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany na niedopuszczalny w stosunku do osób obecnych na terenie Klubu lub w stosunku do mienia Klubu,

b. nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu Klubu, odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu,

c. zalega z zapłatą Opłaty Abonamentowej lub raty Opłaty Abonamentowej przez okres dłuższy niż 21 dni.

§ 6

WEJŚCIA JEDNORAZOWE. VERAPASS.

1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może zakupić jednorazowe wejście do Klubu, uiszczając Opłatę Jednorazową.

2. Zakup wejścia jednorazowego nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.

3. Zakup wejścia jednorazowego uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w aktualnym cenniku od momentu zakupu wejścia jednorazowego do momentu opuszczenia Klubu.

4. Klub nie przetwarza danych osobowych osób, które zakupiły jednorazowe wejście do Klubu bez zawarcia Umowy Członkowskiej.

5. Osoba, która zakupiła wejście jednorazowe, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu.

6. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może skorzystać jeden raz z darmowego wejścia do Klubu, na podstawie VeraPass.

7. Wejście VeraPass nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.

1. Wejście VeraPass uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w aktualnym cenniku od momentu wejścia do Klubu do momentu opuszczenia Klubu.

2. Osoba, która korzysta z wejścia VeraPass, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu.

§ 7

SYSTEMY ZEWNĘTRZNE

1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może korzystać z usług Klubu na podstawie abonamentu zakupionego w systemie zewnętrznym (np. Benefit Systems, OK System).

2. Osoba taka może korzystać z usług Klubu na takich zasadach, jak Członkowie Klubu – w zakresie wyznaczonym abonamentem zakupionym w systemie zewnętrznym.

3. Osoba taka, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu.

4. Osoba posiadająca kartę systemu zewnętrznego OK SYSTEM, BENEFIT lub FITPROFIT jest zobowiązana do posiadana Karty Sportcard, o której mowa § 1 ust. 3 pkt. g. Osoba posiadająca jedną z ww. kart systemu zewnętrznego korzysta z Usług Klubu po wysłaniu wiadomości sms lub po zeskanowaniu linii papilarnych palca na elektronicznym czytniku znajdującym się w recepcji Klubu.

 

§ 8

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KLUBU

1. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz wnętrza Klubu, a tym samym wizerunek Członka Klubu korzystającego z Usług Klubu, mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie publikowane na stronie internetowej Klubu lub w portalach społecznościowych. Członek Klubu akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na powyższe. Członek Klubu ma prawo zgłosić sprzeciw co do opublikowania nagrania (zdjęcia) obejmującego jego wizerunek, co wyłącza uprawnienie Klubu do opublikowania takiego nagrania (zdjęcia). Członek Klubu może zażądać usunięcia już opublikowanego nagrania (zdjęcia) obejmującego jego wizerunek. W takiej sytuacji, Klub niezwłocznie po otrzymaniu żądania usuwa nagranie (zdjęcie) ze wszystkich stron internetowych, na których opublikował nagranie.

2. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że w budynkach Klubu zainstalowany jest system monitoringu. System monitoringu zarządzany jest przez Klub. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych Klub (w tym do ustalenia sposobu i jakości świadczenia usług przez pracowników Klub, utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży, w celach poprawy bezpieczeństwa). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych salach/strefach Klubu posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu oraz Manager Klubu. Dostęp do zapisów monitoringu w szatniach posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres do 30 dni, po których upływie są nieodwracalnie usuwane. Członek Klubu ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek. W tym celu zgłasza odpowiednie żądanie do Klubu. Udostępnienie zapisu monitoringu następuje w terminie czternastu dni od zgłoszenia żądania w sposób, który uniemożliwia identyfikację innych osób, których wizerunki utrwalone zostały przez system monitoringu.

3. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć lub strefy/sali, na której prowadzone są zajęcia grupowe w przypadku, gdy:

a. Członek Klubu nie jest zapisanym uczestnikiem zajęć,

b. Członek Klubu nie wykonuje instrukcji trenera lub przeszkadza w prowadzeniu zajęć.

4. Zabronione jest przebywanie na terenie Klubu oraz korzystanie z Usług i urządzeń Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, betablokerów lub środków uspokajających.

5. Członkowie Klubu mający zdiagnozowane choroby lub problemy ze zdrowiem, w tym cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży, winni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z Usług Klubu.

6. Członkowie Klubu, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Klubu.

7. Podczas korzystania z Usług Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z urządzeń oraz wskazówek lub poleceń trenerów i personelu Klubu.

8. Jeśli Członek Klubu nie ma pewności, jak w prawidłowy sposób korzystać z urządzeń Klubu – ma obowiązek, przed skorzystaniem z urządzenia, uzyskać wskazówki trenera lub personelu Klubu.

9. Jeśli Członek Klubu stwierdzi, że urządzenie jest uszkodzone ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub personel Klubu o uszkodzeniu.

10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez Członka Klubu z urządzeń i usług Klubu, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Członek Klubu ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia.

11. Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personelu Klubu o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i innych Członków Klubu.

12. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia Klubu będące wynikiem niezastosowania się do w/w zasad korzystania ze sprzętu jak również niezastosowania się do poleceń i wskazówek personelu Klubu.

13. W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie ograniczona jest odpowiedzialność Klubu za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez członka Klubu lub osobę uprawnioną do korzystania z usług Klubu. W szczególności Klub nie odpowiada za szkody powstałe wskutek naruszenia przez Członka Klubu § 8 Regulaminu lub z innych przyczyn leżących po stronie Członka Klubu, wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą Klub nie ponosi odpowiedzialności (tj. osoby spoza personelu Klubu czy osób współpracujących z Klubem jako trenerzy, instruktorzy).

14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Członkowi Klubu przez innego Członka Klubu lub jakąkolwiek osobę trzecią.

§ 9

SZCZEGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY FIHGT CLUB

1. Korzystanie ze strefy Fight Club możliwe jest wyłącznie pod nadzorem uprawnionego instruktora.

2. Na matę oraz do oktagonu w strefie Fight Club można wchodzić wyłącznie boso lub w specjalnym obuwiu zapaśniczym.

3. W strefie Fight Club obowiązuje przystosowany do sportów walki strój sportowy, niezawierający twardych elementów mogących uszkodzić matę lub materace.

4. Poza zachowaniami określonym w zasadach ogólnych Regulaminu, w strefie Fight Club zabronione jest wnoszenie na matę lub do oktagonu napojów i pokarmów, a do całej strefy także ciężkiego sprzętu siłowego, o twardej powierzchni lub sprzętu z elementami szklanymi. Zabronione jest również żucie gumy. Zabronione jest wynoszenie sprzętu stanowiącego wyposażenie strefy Fight Club.

5. Członek Klubu korzystający ze strefy Fight Club zobowiązany jest do analizy ryzyka kontuzji oraz urazów, które mogą być spowodowane uprawianiem sportów walki. Rozpoczęcie zajęć winno być każdorazowo poprzedzone rozgrzewką. Każdy ćwiczący zobowiązany jest do posiadania badań sportowo-lekarskich, pozwalających mu na trenowanie sportów walki.

6. Osoby ćwiczące oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność 7. Wykonywanie wszelkich ćwiczeń, chwytów, uderzeń, kopnięć i rzutów powinno odbywać się na komendę i pod ścisłym nadzorem prowadzącego zajęcia. 8. Instruktor Klubu ma prawo wyproszenia z zajęć osobę ćwiczącą bez podania przyczyny.

9. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor.

10. Członek Klubu zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania instruktora o wszelkich urazach i kontuzjach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za urazy lub kontuzje nie spowodowane z winy urządzeń i sprzętu znajdujących się w strefie Fight Club.

§ 10

SZCZEGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SALI BOKSERSKIEJ

1. Na sali bokserskiej prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone wyłącznie przez trenerów Klubu.

2. Podczas zajęć grupowych obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z sali bokserskiej przez osoby, niebiorące udziału w tychże zajęciach. Z przyczyn bezpieczeństwa trener ma obowiązek wyprosić wszystkie osoby, które nie biorą udziału w zajęciach prowadzonych przez niego.

3. W sali bokserskiej bezwzględnie obowiązuje strój sportowy, a także obuwie zamienne - inne od tego, w którym się przyszło do Klubu - z czystą podeszwą.

4. Osoba korzystający z sali bokserskiej zobowiązana jest do analizy ryzyka kontuzji oraz urazów, które mogą być spowodowane uprawianiem sportów walki. Rozpoczęcie zajęć winno być każdorazowo poprzedzone rozgrzewką. Każdy ćwiczący zobowiązany jest do posiadania badań sportowo-lekarskich, pozwalających mu na trenowanie sportów walki.

5. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

6. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dane osoby na zajęcia bez podania przyczyn.

7. Członek Klubu jest zobowiązany każdorazowo w przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – poinformować trenera o takim stanie lub zdarzeniu przed zajęciami.

8. Członkowie Klubu nie mogą prowadzić prywatnych zajęć na terenie Klubu dla innych członków Klubu.

§ 11

PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW NA TERENIE KLUBU

1. W budynku Klubu nieodpłatnie udostępnia szafki na przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których Członek Klubu nie korzysta podczas zajęć.

2. Dostęp do szafki zabezpieczany jest kluczem (zamek wbudowany jest w konstrukcję szafki). Kluczyk wydawany jest w zamian za inną rzecz ruchomą wydaną pod zastaw (np. Karta Członkowska). Personel Klubu nie ma prawa pobierania dowodu osobistego Członka Klubu jako zastaw pod wydany kluczyk. Członek Klubu przy każdym wejściu do Klubu ma prawo otrzymać klucz do zamykanej szafki.

3. Członek Klubu ma obowiązek pozostawić rzeczy codziennego użytku, z których nie korzysta podczas zajęć, w szafce, upewniając się, czy szafka została prawidłowo zamknięta. Członek Klubu ma prawo pozostawiać w szafce odzież wierzchnią oraz inne podobne przedmioty codziennego użytku, których konieczność pozostawienia w szafce wynika ze specyfiki usług świadczonych przez Klub.

4. Klub nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty. Przedmioty wymienione w zdaniu poprzednim powinny zostać zdeponowane w bezpiecznych skrytkach znajdujących się w recepcji Klubu (tylko w razie ich zdeponowania w powołanej skrytce Klub przyjmuje je na przechowanie).

5. Członkowie Klubu powinni zwolnić szafkę przed wyjściem z Klubu. Szafki niezwolnione do chwili zamknięcia Klubu w danym dniu mogą być otwierane i opróżniane przez personel Klubu, przy czym Klub nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione.

6. Członek klubu ma obowiązek sprawować pieczę nad wszelkimi swoimi rzeczami znajdującymi

się poza zamkniętą szafką lub bezpieczną skrytką, jak również nad kluczem do szafki.

7. Klub nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Członka Klubu znajdujące się poza zamkniętą szafką. Klub nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Członka Klubu znajdujące się w szafce, która nie została zamknięta przez Członka Klubu.

8. W przypadku zgubienia klucza do szafki Członek Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie personel recepcji Klubu. W razie utraty przez Członka Klubu klucza do szafki ustaje odpowiedzialność Klubu za rzeczy pozostawione w szafce – od chwili utraty klucza do szafki lub kłódki.

9. W razie nieodnalezienia klucza do szafki, Członek Klubu jest zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany zamka na podstawie przedłożonej faktury lub rachunku.

§ 12

ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE

1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie w sposób odpowiedni, tak by utrudniać korzystania z Usług innym Członkom Klubu.

2. Członek Klubu winien posiadać strój sportowy oraz czyste obuwie dostosowane do rodzaju podejmowanych ćwiczeń oraz strefy, z której korzysta. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i poproszenia Członka Klubu, który ubrany jest nieodpowiednio o jego opuszczenie.

3. Członkowie Klubu zobowiązani są do poszanowania ogólnie przyjętych norm uprzejmego zachowania. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może stanowić przyczynę wyproszenia Członka Klubu przez personel Klubu bądź nawet rozwiązanie przez Klub z taką osobą Umowy w trybie natychmiastowym.

4. Członkowie Klubu zobowiązani są zapoznać się, przed rozpoczęciem zajęć, z zasadami dotyczącymi użytkowania i korzystania ze sprzętu oraz stosować się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów (np. magnezji w strefie CPM używamy tylko w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach). Ciężar przyrządów i obciążników dobieranych do ćwiczeń winien być uzgodniony z personelem Klubu.

5. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń, a także do umycia każdego urządzenia po zakończeniu ćwiczenia specjalnie do tego przeznaczonym płynem dezynfekującym, by zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości, a także zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu. Środki czystości i płyn dezynfekujący znajdują się w każdej ze stref Klubu.

6. Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych Członek Klubu ma obowiązek odłożyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć.

7. Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu, w tym w szczególności: sztang, obciążników, hantli i innego podobnego sprzętu.

8. W przypadkach wątpliwości dotyczących sposób użytkowania sprzętu i urządzeń bądź przeznaczenia danego sprzętu i urządzeń Członek Klubu zobowiązany jest uzyskać w tym zakresie niezbędnych informacji od personelu Klubu. Członek Klubu jest odpowiedzialny za niewłaściwe użytkowanie sprzętu i urządzeń niezgodne z zastosowaniem i przeznaczeniem rzeczy.

9. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie sterydów, środków odurzających i narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków jest surowo zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.

10. Na terenie Klubu zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży (poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) w jakiejkolwiek formie.

11. Zabrania się używania, bez zgody Managera Klubu, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celach komercyjnych.

12. Uchylanie się od obowiązków opisanych powyżej przez Członka Klubu lub naruszanie zakazów obowiązujących Członka Klubu upoważnia Klub do rozwiązania Umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w § 5 ust. 4 Regulaminu.

§ 13

KORZYSTANIE Z KLUBU PRZEZ OSOBY MAŁOLETNIE

1. Członkami Klubu, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów (przedstawicieli ustawowych) mogą być Małoletni.

2. Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez Małoletniego podpisuje przedstawiciel ustawowy, osobiście w recepcji Klubu, dokumentując wiek małoletniego. Zgoda obejmuje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią, jej uczestnictwo w Klubie oraz jego następstwa.

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki małoletnich będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora i obsługę Klubu. Przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni Małoletniego są zobowiązani stale kontrolować sposób wykonywania ćwiczeń siłowych i aerobowych wykonywanych przez Małoletnich, dbając o ich bezpieczeństwo.

4. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych polegających w szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług lub urządzeń wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

5. Osoba poniżej 13 roku życia może korzystać wyłącznie ze strefy Vera Kids pod opieką przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego albo instruktora prowadzącego zajęcia.

6. Zabronione jest korzystanie przez Małoletniego ze strefy Fight Club do czasu ukończenia przez niego 16 roku życia.

7. Małoletni, który nie ukończył 16 roku życia może przebywać na terenie Klubu i korzystać z wybranych usług Klubu na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, tylko pod opieką oraz na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych albo pod nadzorem trenera personalnego.

8. Małoletni, który ukończył 16 rok życia może za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego korzystać ze wszystkich dostępnych stref Klubu.

§ 14

ZAJĘCIA W KLUBIE

1. Zajęcia ruchowe prowadzone są w grupach lub indywidualnie. Klub ma prawo do rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu (w dowolnej formie).

2. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń (np. gdy dany przyrząd jest zajęty przez inną osobę), Członek Klubu powinien oczekiwać na zwolnienie miejsca.

3. W przypadku zajęć z trenerami, Członkowie Klubu są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia punktualnie, aby nie doszło do dezorganizacji zajęć. Rozgrzewka jest częścią wprowadzającą lekcji. Każdy Członek Klubu korzystający z jednostki treningowej z udziałem instruktora jest pod bezpośrednią jego kontrolą. Wcześniejsze opuszczenie zajęć wymaga powiadomienia instruktora.

4. Klub zabrania korzystania Członkom Klubu z indywidualnych lub grupowych treningów personalnych wykonywanych z trenerami lub instruktorami niezatrudnionymi lub niewspółpracującymi z Klubem.

§ 15

DANE OSOBOWE

1. Administratorem Danych Osobowych Członków Klubu jest Vera Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 94-250), przy ul. Siewnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 0000140844, posiadająca NIP: 7272507260, REGON: 472394660, kapitał zakładowy w kwocie 2.690.000,00 PLN (w całości pokryty).

2. Wszystkie dane osobowe Członków Klubu przetwarzane są w celu zawierania umów oraz realizacji oferowanych przez Klub usług, a także w celach marketingowych i badania opinii publicznej.

3. Każdy Członek Klubu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany, uzupełnienia lub wykreślenia z bazy danych osobowych prowadzonej przez Klub. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług.

§ 16

REKLAMACJE

1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Klub, Członek Klubu albo inna osoba korzystająca z usług Klubu może złożyć w formie pisemnej w recepcji Klubu lub przesłać do Zarządu Klubu przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Klubu.

2. Zarząd Klubu rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.

3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej.

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. W celu poprawy jakości i zakresu świadczonych Usług, Klub udostępnia Członkom Klubu oraz innym osobom korzystającym z Usług Klubu formularz sugestii, który może zostać wysłany przesyłką pocztową na adres Klubu lub elektronicznie na adres e-mail Klubu.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Poszczególne strefy Klubu są dostępne w godzinach i terminach otwarcia Klubu.

2. Członek Klubu oraz każdy użytkownik danej strefy winien zapoznać się ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi oznaczonej strefy.

3. Klub ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia i nie stanowi to zmiany Umowy o świadczenie Usług oraz Regulaminu.

4. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.

5. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Klub zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia pomieszczeń i usług Klubu jego Członkom. Godziny otwarcia Klubu podane są w recepcji Klubu, na drzwiach wejściowych do budynku Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.

6. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych, a także usunięcia awarii. O planowanych zamknięciach Członkowie Klubu zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem (w dowolnej formie, w tym również przez opublikowanie informacji na stronie internetowej Klubu lub w portalu społecznościowym). Zamknięcie Klubu z w/w przyczyn nie uprawnia do zwrotu części Opłaty Abonamentowej, o ile nie przekroczy 15 dni w skali roku kalendarzowego.

7. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.

8. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi niewchodzące w zakres danego typu Karnetu są określone w cenniku ustalonym przez Klub. 9. Klub zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, bez podania przyczyny.

10. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu lub publikowane na stronie internetowej Klubu lub w portalu społecznościowym.

11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu na parkingu zlokalizowanym przed budynkiem lub miejsc rowerowych przy stojaku umiejscowionym na parterze budynku. Zasady dotyczące parkowania lub pozostawiania roweru mogą ulec zmianie, co nie będzie stanowić zmiany regulaminu. 

12. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Klub, nie krótszym niż siedem dni od momentu udostępnienia Członkom Klubu zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez:

a. wywieszenie jego zmodyfikowanej treści w recepcji Klubu, na tablicy ogłoszeń lub w każdy inny dopuszczalny sposób, w tym poprzez zaktualizowanie jego treści na stronie internetowej Klubu wraz z podaniem stosownej informacji w tym zakresie w aktualnościach informacyjnych;

b. jeżeli zmiana Regulaminu następuje na niekorzyść Członka Klubu - poprzez osobiste zawiadomienie Członka Klubu (w dowolnej formie).

13. W sprawach nieuregulowanych w Umowie o świadczenie usług i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.

14. Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego ogłoszenia. Informacja o ogłoszeniu Regulaminu zostanie wystawiona w recepcji Klubu, na stronie internetowej Klubu oraz poprzez rozesłanie wiadomości e-mailowych do Członków Klubu.

 

Obsługujemy

Grupy mięśni

Szczegóły zajęć

Prowadzący zajęcia:
Dla kogo:
Cel:
Intensywność:
Skrócony opis zajęć: