OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG – REGULAMIN KLUBU VERA SPORT

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług stanowią regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (zwany dalej Regulaminem Klubu), który określa prawa oraz obowiązki stron Umowy o świadczenie usług w zakresie korzystania z oferty Klubu, który jest integralną częścią tej umowy.

2. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy treścią Umowy o świadczenie usług a treścią Regulaminu Klubu, strony będą stosować postanowienia tejże umowy.

3. Stosowane w Regulaminie Klubu definicje (słowniczek pojęć) oznaczają:

3.1. Klub – firma Vera Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 94-250), przy ul. Siewnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 0000140844, posiadająca NIP: 7272507260, REGON: 472394660, kapitał zakładowy w kwocie 2.690.000,00 PLN (w całości pokryty), świadcząca Usługi sportowo-rekreacyjne (tzw. usługi czasu wolnego) na terenie klubu fitness zlokalizowanego w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie I, budynku zlokalizowanego przy ul. Siewnej 15, w Łodzi;

3.2. Usługi – usługi sportowo-rekreacyjne (tzw. usługi czasu wolnego) świadczone przez Klub w następujących strefach: siłownia, fitness, centrum przygotowania motorycznego, wellness, sporty drużynowe (boiska trawiaste, hala wielofunkcyjna), sporty rakietowe (squash, badminton, tenis stołowy);

3.3. Umowa o świadczenie usług – umowa określająca prawa i obowiązki Członka Klubu, zawarta na podstawie wypełnionego i złożonego wobec Klubu formularza zgłoszeniowego lub w postaci innej formy pisemnej albo na podstawie skorzystania z Vera Pass albo na skutek dokonania Opłaty Jednorazowej za jednokrotne skorzystanie z Usług lub za miesięczny Karnet, potwierdzone wydanym rachunkiem fiskalnym;

3.4. Członek Klubu - osoba, która zawarła Umowę o świadczenie usług oraz dokonała właściwej, należnej płatności tj. Opłaty Członkowskiej oraz Opłaty Abonamentowej lub Opłaty Jednorazowej. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła co najmniej 16 rok życia. Członkiem Klubu może zostać osoba w wieku od 13 lat lub młodsza jedynie za zgodą i pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego;

3.5. Opłata Członkowska – jednorazowa i bezzwrotna opłata wpisowa, pobierana od Członka Klubu przy zawarciu pierwszej Umowy o świadczenie usług, związana z wydaniem Karty Członkowskiej, w wysokości wynikającej z aktualnego Cennika;

3.6. Karta Członkowska / Karta Clubcard – karta imienna (bez zdjęcia), zawierająca elektroniczny zapis o rodzaju posiadanego przez Członka Klubu karnetu lub informację o dostępie do innej usługi świadczonej przez Klub, legitymująca członkostwo danej osoby, wydawana jednorazowo, dożywotnio i staje się własnością Członka Klubu;

3.7. Karta Sportcard – rodzaj Karty Członkowskiej, wyrabianej na zasadach wskazanych w pkt f. powyżej, dla osób korzystających w sposób jednokrotny z poszczególnych Usług Klubu (bez posiadanego Karnetu), dla osób korzystających ze strefy boisk przeznaczonych dla sportów drużynowych, strefy sportów rakietowych (squash, badminton, tenis stołowy) czy posiadających pakiet treningów indywidualnych albo dla osób korzystających z usług poprzez partnerów zewnętrznych (Medicover, Benefit System, FitProfit); koszt wyrobienia Karty Sportcard określony jest w Cenniku i stanowi jednorazową oraz bezzwrotną opłatę;

3.8. Karnet - abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania z oznaczonego zakresu Usług świadczonych przez Klub na warunkach wynikających z tego abonamentu określonych w Umowie o świadczenie usług, Regulaminie Klubu oraz Cenniku; Karnet jest przypisany wyłącznie do Członka Klubu, który dokonał jego zakupu;

3.9. Opłata Abonamentowa – cena (rata) zakupu Karnetu; koszt Opłaty Abonamentowej wynika z wybranego przez Członka Klubu wariantu Karnetu;

3.10. Opłata Jednorazowa - opłata za jednorazowe skorzystanie z Usług Klubu lub za miesięczny Karnet, w wysokości określonej w Cenniku;

3.11. Vera Pass – bezpłatna wejściówka umożliwiająca jednorazowe skorzystanie z Usług Klubu, wydawana przez Vera Sport w celach marketingowych; osoba posiadająca kilka wejściówek typu Vera Pass może skorzystać wyłącznie jeden raz z usług Klubu; osoba korzystająca z wejściówki typu Vera Pass zobowiązana jest do wypełnienia w formie pisemnej odpowiedniego formularza dostępnego w recepcji Klubu; dodatkowe informacje i regulamin Vera Pass dostępne są na stronie internetowej Klubu;

3.12. Vera Pass Open Week – wejściówka umożliwiająca bezpłatne skorzystanie z Usług Klubu przez okres jednego tygodnia od momentu okazania w recepcji Klubu, wydawana przez Vera Sport w celach marketingowych; osoba posiadająca kilka wejściówek typu Vera Pass Open Week może skorzystać wyłącznie jeden raz z usług Klubu; osoba korzystająca z wejściówki typu Vera Pass Open Week zobowiązana jest do wypełnienia w formie pisemnej odpowiedniego formularza dostępnego w recepcji Klubu; dodatkowe informacje i regulamin Vera Pass dostępne są na stronie internetowej Klubu;

3.13. Cennik – zestawienie aktualnie obowiązujących cen Usług świadczonych przez Klub, dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.verasport.pl/cennik;

3.14. Student – osoba fizyczna, posiadająca w momencie zawarcia Umowy o świadczenie usług poniżej 26 lat i legitymująca się przy zawarciu umowy ważną legitymacją studencką lub szkolną;

3.15. Małoletni – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, lub młodsza, posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług Klubu, przebywająca pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego;

3.16. karnet Vera Open – umowa o świadczenie usług zawarta na czas nieokreślony, z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, z możliwością zawieszenia karnetu na okres 8 tygodni w ciągu roku, uprawniający do korzystania z Usług Klubu w godzinach funkcjonowania Klubu;

3.17. karnet Vera Open do 16 -  umowa o świadczenie usług zawarta na czas nieokreślony, z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, z możliwością zawieszenia karnetu na okres 8 tygodni w ciągu roku, uprawniający do korzystania z Usług Klubu do godziny 16:00;

3.18. karnet Vera Open 12 – umowa o świadczenie usług zawarta na okres 12 pełnych okresów rozliczeniowych, bez możliwości wypowiedzenia, z możliwością zawieszenia karnetu na okres 4 tygodni, skutkujące wydłużeniem umowy o okres zawieszenia, uprawniający do korzystania z Usług Klubu w godzinach funkcjonowania Klubu;

3.19. karnet Vera Student - umowa o świadczenie usług zawarta na czas nieokreślony, z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, z możliwością zawieszenia karnetu na okres 8 tygodni w ciągu roku, dedykowany dla osób spełniających warunki wskazane w pkt. 3.14., zawierana na podstawie okazania ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej, uprawniający do korzystania z Usług Klubu w godzinach funkcjonowania Klubu;

3.20. karnet Vera Senior - umowa o świadczenie usług zawarta na czas nieokreślony, z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, z możliwością zawieszenia karnetu na okres 8 tygodni w ciągu roku, uprawniający do korzystania z Usług Klubu w godzinach funkcjonowania Klubu, dedykowany dla osób powyżej 55 roku życia;

3.21. karnet Vera Senior do 16 -  umowa o świadczenie usług zawarta na czas nieokreślony, z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, z możliwością zawieszenia karnetu na okres 8 tygodni w ciągu roku, dedykowany dla osób powyżej 55 roku życia, uprawniający do korzystania z Usług Klubu do godziny 16:00;

3.22 karnet Vera Open 1 miesiąc – umowa o świadczenie usług zawarta na czas określony 1 miesiąca, bez możliwości wypowiedzenia, bez możliwości zawieszenia, uprawniający do korzystania z Usług Klubu w godzinach funkcjonowania Klubu;

3.23 karnet Vera 7 dni – umowa o świadczenie usług zawarta na czas określony 7 dni, bez możliwości wypowiedzenia, bez możliwości zawieszenia, uprawniający do korzystania z Usług Klubu w godzinach funkcjonowania Klubu;

3.24 karnet Vera Summer Edition/karnet Vera Winter Edition – oferta promocyjna, sezonowa, umowa o świadczenie usług zawarta na okres 12 miesięcy, płatnych z góry, bez możliwości wypowiedzenia, bez możliwości zawieszenia, uprawniający do korzystania z Usług Klubu w godzinach funkcjonowania Klubu.

 

§ 2

CZŁONKOWSTWO W KLUBIE. KARTA CZŁONKOWSKA
 

1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub Małoletni posiadający zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług Klubu.

2. Zawierając Umowę  o świadczenie usług, gdzie Członkiem Klubu jest Małoletni, obligatoryjny formularz zgłoszeniowy Umowy oraz Karta Członkowska wystawiana jest na dane osobowe Małoletniego. Dodatkowo pobierane są  dane przedstawiciela prawnego widniejące w systemie jako opiekun.

3.  W sytuacji, gdy Małoletni zawarł Umowę o świadczenie usług bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, ważność tej umowy zależy od dokonania potwierdzenia tej umowy przez przedstawiciela ustawowego, złożonego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa o świadczenie usług zawarta z Małoletnim jest nieważna.

4. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie usług oraz uiszczenia Opłaty Członkowskiej oraz/lub Opłaty Abonamentowej. Potwierdzeniem statusu Członka Klubu jest wydana Karta Członkowska. Klub może wstrzymać się z wydaniem Karty Członkowskiej do chwili dokonania zapłaty za tę kartę.

5. Każdy Członek Klubu posiada Kartę Członkowską oraz zobowiązany jest do okazywania jej w recepcji Klubu.

6. Członkostwo w Klubie jest związane osobiście z Członkiem Klubu i nie może zostać przeniesione na osobę trzecią. Kartą Członkowską może posługiwać się wyłącznie Członek Klubu. Tożsamość Członka Klubu jest weryfikowana na podstawie okazanego dowodu tożsamości.

7. Zakres uprawnień Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu odnosi się wyłącznie do warunków wynikających z Umowy o świadczenie usług obowiązujących Członka Klubu.

8. Warunkiem skorzystania z Usług Klubu jest każdorazowe okazanie przy wejściu do Klubu (w jego recepcji) Karty Członkowskiej. Klub nie jest zobowiązany do umożliwienia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nieokazania przez niego Karty Członkowskiej lub dowodu tożsamości.

9. W przypadku utraty Karty Członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Klubu o tym zdarzeniu. Nowa Karta Członkowska zostanie wydana po uiszczeniu opłaty wynikającej z aktualnego Cennika.

10. Klub może zatrzymać Kartę Członkowską, w przypadku stwierdzenia przekazania Karty Członkowskiej osobie trzeciej. Okoliczność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi dodatkową przyczynę uzasadniającą rozwiązanie przez Klub Umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w § 5 ust. 5 .

11. Członek Klubu zobowiązany jest do aktualizowania danych korespondencyjnych podanych w Umowie o świadczenie usług, w szczególności do powiadamiania Klubu o każdorazowej zmianie swojego dotychczasowego adresu miejsca zamieszkania, pod rygorem uznania skuteczności doręczenia pism wysłanych do Członka Klubu na dotychczas wskazany adres.

12. Każda osoba przebywająca na terenie Klubu, korzystająca z Usług Klubu w sposób jednorazowy z poszczególnych stref lub poprzez partnerów zewnętrznych (MEDICOVER, MULTISPORT, FITPROFIT) lub posiadająca miesięczny karnet zobowiązana jest do posiadania i okazywania w recepcji Klubu karty członkowskiej Sportcard. W innym przypadku Klub może zastosować rozwiązanie wskazane w ust. 8 powyżej. 

 

§ 3

KARNETY. PŁATNOŚCI

 

1. Zakupu Karnetu może dokonać tylko Członek Klubu.

2. Aktualna oferta Karnetów znajduje się w Cenniku usług Klubu.

3. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika usług, z tym że taka zmiana nie dotyczy usług realizowanych w ramach Umów o świadczenie usług obowiązujących w dacie dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu Klubu.

4. Klub zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków, które muszą zostać spełnione, by nabyć Karnet określonego rodzaju (np. dla Vera Senior: przedstawienie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty albo dowodu osobistego oraz przekroczenie 55. roku życia).

5. Każda Umowa o świadczenie Usług winna zawierać co najmniej następujące dane:

a. firmę, siedzibę, adres oraz NIP Klubu,

b. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji o ile jest inny niż adres zamieszkania Członka Klubu, adres poczty e-mail, numer telefonu,

c. w przypadku Małoletniego - imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji o ile jest inny, niż adres zamieszkania opiekuna prawnego Członka Klubu, numer telefonu,

d. oznaczenie Opłaty Abonamentowej – miesięcznej płatności za wybrany Karnet

e. oznaczenie rodzaju Karnetu, czasu jego trwania oraz daty rozpoczęcia obowiązywania umowy,

f. oznaczenie sposobu rozwiązania umowy oraz obowiązującego okresy wypowiedzenia.

6. Przed zawarciem Umowy o świadczenie usług Klub ma prawo żądać okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, potwierdzającego, wskazywane przez Klienta, dane osobowe, stanowiące obowiązkową treść umowy.

7. Członek Klubu, dokonując zakupu wybranego przez siebie Karnetu, dokonuje zapłaty Opłaty Abonamentowej zgodnie z warunkami Umowy o świadczenie usług oraz Cennika.

8. Karnet może zostać zakupiony na czas określony jednego miesiąca, na czas określony dwunastu miesięcy, na czas nieokreślony. Aktualna oferta karnetów Klubu znajduje się na stronie internetowej www.verasport.pl/cennik.

9. Karnet obowiązuje od dnia zapłaty pierwszej Opłaty Abonamentowej.

10. Członek Klubu uiszcza z góry Opłatę Abonamentową jednorazowo za cały okres Karnetu lub ratalnie za każdy, kolejny okres rozliczeniowy (miesiąc abonamentowy) w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony. Opłata Abonamentowa pobierana jest z góry za Okres rozliczeniowy (miesiąc abonamentowy), który nie musi pokrywać się z miesiącem kalendarzowym.

11. W przypadku Karnetu dwunastomiesięcznego, Członek Klubu może dokonać zapłaty jednorazowo całej Opłaty Abonamentowej lub zobowiązać się do dokonania zapłaty Opłaty Abonamentowej w miesięcznych ratach określonych w Umowie o świadczenie usług. Zapłata Opłaty Abonamentowej w ratach dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy aktualna oferta Klubu przewiduje taką możliwość.

12. W przypadku Karnetów dwunastomiesięcznych i Karnetów na czas nieokreślony, jeśli Członek Klubu dokonał zakupu Karnetu w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, okres rozliczeniowy (miesiąc abonamentowy) liczony jest od daty zapłaty pierwszej Opłaty Abonamentowej lub podpisania umowy.

13. Fakt, iż Członek Klubu nie korzysta z urządzeń i usług Klubu nie zwalnia go od zapłaty Opłaty Abonamentowej.

14. W razie niedokonywania przez Członka Klubu terminowych spłat Opłaty Abonamentowej lub poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej, Klub może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.

15. Klub jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z zapłatą Opłaty Abonamentowej za co najmniej 7 dni.

16. Opłaty Abonamentowe mogą być zapłacone w następujący sposób:

a. poprzez uiszczenie opłaty gotówką lub kartą kredytową albo płatniczą w recepcji Klubu,

b. przelewem (na prośbę osób zainteresowanych Klub wskazuje rachunek bankowy do przelewu).

17. Na Członka Klubu mogą zostać nałożone opłaty dodatkowe w postaci opłat za monity dotyczące płatności oraz opłat za wezwania do zapłaty związane z nieuregulowanymi płatnościami z Karnetów i Usług świadczonych przez Klub.

18. Klub może skierować do Członka Klubu wezwanie do zapłaty dotyczące płatności po przekroczeniu terminu zapłaty Opłaty Abonamentowej. Opłata wynosi 25,00 zł za każdorazowe wezwanie do zapłaty. Opłaty dodatkowe płatne są w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania do ich zapłaty.

19. Członek Klubu może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Karnetu na inną osobę, będącą Członkiem Klubu, wyłącznie za zgodą tej osoby oraz Klubu. Osoba kontynuująca Karnet poprzedniego Członka Klubu musi spełniać warunki konkretnego, kontynuowanego Karnetu (cesji karnetu Vera Student można dokonać na osobę, która jest Studentem). W takim wypadku zainteresowane strony zawierają umowę cesji wraz z umową o przejęcie długu, na mocy której osoba ta wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego Członka Klubu wynikające z Umowy o świadczenie usług. Osoba obejmująca Za przepisanie Karnetu pobiera się opłatę 50 zł od dotychczasowego posiadacza Karnetu. Przepisany Karnet obowiązuje do końca okresu na jaki obowiązywał Karnet poprzedniego użytkownika.

20. Klub zastrzega sobie prawo do obciążenia Członka Klubu za korzystanie z Usług, nie objętych posiadanym Karnetem, według Cennika Usług obowiązującego w dacie stwierdzenia oznaczonego zdarzenia.

 

§ 3.1

ZAKUP KARNETU ONLINE

1. Klub umożliwia zakup karnetu i innych usług przez Internet.

2. Płatność online realizowana jest za pośrednictwem portalu Przelewy24.

3. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia sprzedaży usług przez Internet.

4. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Internetowej klubu oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Klubu.

5. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Klub Vera Sport nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe dane wskazane w procesie rejestracji.

7. Członek Klubu może odstąpić od umowy zawartej przez Internet, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie na piśmie w siedzibie Klubu lub mailowo na adres verasport@verasport.pl.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klubowiczowi, który częściowo lub całkowicie wykorzystał zakupioną usługę.

9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Klub Vera Sport zwraca środki w ciągu 14 dni od odstąpienia, w ten sam sposób, w jaki należność została opłacona.

10. Szczegółowe warunki umowy i korzystania z usług zawarte są w Regulaminie Klubu na stronie www.verasport.pl/regulamin, który stanowi integralną część umów i usług zawartych przez Internet.

 

§ 4

ZAWIESZENIE KARNETU

1. Członek Klubu, który zakupił Karnet na czas określony 12 miesięcy lub na czas nieokreślony ma prawo do zawieszenia jego trwania.

2. Zawieszenie trwania Karnetu na czas określony 12 miesięcy może nastąpić na okres wynoszący maksymalnie 28 dni liczonych jednorazowo lub  rozdzielnie jako 4 zawieszenia liczące po 7 dni. Zawieszenie jest możliwe jedynie w okresie obowiązywania Umowy. Dokonanie zawieszenia jest możliwe wyłącznie w przypadku Umowy bez zaległych rat.

3. Zawieszenie trwania Karnetu na czas nieokreślony może nastąpić na okres wynoszący maksymalnie 56 dni liczonych jednorazowo lub rozdzielnie jako 8 zawieszeń liczących po 7 dni. Zawieszenie jest możliwe jedynie w okresie obowiązywania Umowy. Dokonanie zawieszenia jest możliwe wyłącznie w przypadku Umowy bez zaległych rat.

4. W przypadku, gdy Członek Klubu wypowie Umowę na czas nieokreślony nie ma możliwości zawieszenia karnetu.

5. W celu zawieszenia trwania Karnetu Członek Klubu składa do Klubu pisemne oświadczenie opatrzone podpisem Członka Klubu, a jeżeli sprawa dotyczy Małoletniego, także podpisem przedstawiciela ustawowego; oświadczenie musi być złożone na stosownym formularzu dostępnym w recepcji Klubu, w którym wskazuje, na jaką ilość dni ma nastąpić zawieszenie trwania Karnetu.

6. Zawieszenie może również nastąpić drogą elektroniczną, wysyłając na adres poczty elektronicznej (verasport@verasport.pl) informację o chęci zawieszenia Karnetu, wskazując okres zawieszenia oraz podając imię i nazwisko Członka Klubu. Zawieszenie następuje po otrzymaniu informacji zwrotnej ze strony Klubu.

7. Klub może odmówić Członkowi Klubu zawieszenia Karnetu w sytuacji, gdy na dzień złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej, Członek Klubu zalega z płatności którejkolwiek z raty Opłaty Abonamentowej.

8. W sytuacji wystąpienia siły wyższej związanej z państwowymi rozporządzeniami lub uregulowaniami ustawowymi, Klub uprawiony jest do zawieszenia umowy do dnia ustąpienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiających realizację usług. 

9. W przypadku Karnetu dwunastomiesięcznego zawieszenie karnetu (również z powodu siły wyższej) powoduje wydłużenie trwania Umowy o okres zawieszenia. Następuje równie przesunięcie terminu Opłaty Abonamentowej.

10. W przypadku Karnetu na czas nieokreślony zawieszenie karnetu powoduje przesunięcie terminu Opłaty Abonamentowej.

11. Po upływie wskazanego przez Członka Klubu okresie zawieszenia Karnet automatycznie zostaje przywrócony. Klub nie ma możliwości o poinformowaniu o zakończonym okresie zawieszenia.

12. Podczas zawieszenia karnetu Członek Klubu nie ma możliwości korzystania z Usług Klubu.

13. Niezależnie od treści ust. 2 i 3 powyżej, w szczególnych przypadkach Członek Klubu, który zakupił Karnet dwunastomiesięczny lub Karnet na czas nieokreślony ma prawo w okresie trwania Karnetu do wnioskowania o jego zawieszenie na okres przekraczający okres wskazany w ust. 2 i 3. W celu zawieszenia Karnetu w tym trybie Członek Klubu składa do Klubu pisemny wniosek, w którym wskazuje, na jaki okres ma nastąpić zawieszenie Karnetu wraz uzasadnieniem oraz złożeniem dokumentów potwierdzających szczególną sytuację życiową Członka Klubu (np. w przypadku choroby – zaświadczenie lekarza specjalisty, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania - umowa najmu nowego lokalu mieszkalnego w innej miejscowości, w przypadku utraty pracy – kopia świadectwa pracy). W każdym przypadku wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie w terminie czternastu dni od daty jego wpływu do Klubu. Klub ma prawo odmówić zawieszenia Karnetu w tym trybie.

14. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz oferowania i prowadzenia na rzecz Członków Klubu indywidualnych lub grupowych treningów personalnych wykonywanych przez trenerów personalnych lub instruktorów, którzy nie są zatrudnieni, nie współpracują lub nie posiadają zgody Klubu na tego rodzaju aktywność (komercyjną – odpłatną lub nieodpłatną). W przypadku stwierdzenia przez Klub wykonywania zakazanej aktywności, osoba która dopuściła się rzeczonego naruszenia zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Klubu kary umownej w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek.

 

§ 5

ROZWIĄZANIE UMOWY
 

1. Umowy o świadczenie usług zawarte na czas określony ulegają zakończeniu z upływem okresu ich obowiązywania (tzw. umowa na czas oznaczony).

2. Umowy o świadczenie usług zawarte na czas nieokreślony mogą zostać rozwiązane przez każdą ze stron, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego (miesiąca abonamentowego). Wypowiedzenie winno nastąpić na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Członek Klubu, który zakupił Karnet na czas nieokreślony ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym z powodu:

a. nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie na zajęcia lub korzystanie z usług Klubu - dla skutecznego rozwiązania Umowy wymagane jest załączenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie choroby i niemożność treningu / uprawiania aktywności fizycznej. Zaświadczenie powinno być wystawione przez lekarza o specjalizacji związanej z chorobą lub kontuzją; 

b. zmiany miejscowości, w której Członek Klubu aktualnie zamieszkuje na miejscowość, w której nie jest prowadzony Klub, z tym że odległość między tymi miejscowościami nie może być mniejsza niż 15 km od siedziby Klubu - po okazaniu umowy najmu nowego lokalu mieszkalnego;

c. innej ważnej przyczyny, która zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Managera Klubu.

4. Klub może odmówić Członkowi Klubu prawa do rozwiązania Umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym  w sytuacji wspomnianych w ust. 3 powyżej, gdy na dzień złożenia oświadczenia o którym mowa, Członek Klubu zalega z płatnością którejkolwiek z raty Opłaty Abonamentowej.

5. Klub ma prawo rozwiązać w formie pisemnej każdą Umowę o świadczenie usług ze skutkiem bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Członek Klubu narusza postanowienia Umowy o świadczenie usług lub Regulaminu, w szczególności:

a. zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany na niedopuszczalny w stosunku do osób obecnych na terenie Klubu, pracowników Klubu lub w stosunku do mienia Klubu,

b. nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu.

6. Członek Klubu może korzystać z Usług Klubu w ramach okresu wypowiedzenia.

7. W przypadku, gdy Członek Klubu posiadający Umowę na czas nieokreślony zalega z płatnościami za 3 raty Opłaty Abonamentowej, Klub wypowiada umowę zachowując oraz doliczając do wcześniejszej zaległości dwumiesięczny okres wypowiedzenia.

 

§ 6

WEJŚCIA JEDNORAZOWE
 

1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może zakupić jednorazowe wejście do Klubu, uiszczając Opłatę Jednorazową.

2. Zakup wejścia jednorazowego nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.

3. Zakup wejścia jednorazowego uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w aktualnym cenniku od momentu zakupu wejścia jednorazowego do momentu opuszczenia Klubu.

4. Osoba, która zakupiła wejście jednorazowe, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu.

5. Osoba zakupująca jednorazowe wejścia korzystająca z Usług Klubu w sposób jednorazowy z poszczególnych stref zobowiązana jest do założenia i okazywania w recepcji Klubu karty członkowskiej Sportcard.

 

§ 7

WEJŚCIA DARMOWE – VERA PASS, VERA PASS OPEN WEEK, INNE.

 

1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może skorzystać jeden raz z darmowego wejścia do Klubu, na podstawie Vera Pass oraz Vera Pass Open Week, bądź innej promocji marketingowej oferującej skorzystanie z darmowego wejścia, chyba, że Klub zadecyduje inaczej. 

2. Wejście Vera Pass  oraz Vera Pass Open Week nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.

3. Wejście Vera Pass uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym na przygotowanym voucherze, od momentu wejścia do Klubu do momentu opuszczenia Klubu.

4. Wejście Vera Pass Open Week uprawnia do korzystania z usług Klubu przez okres jednego tygodnia od momentu okazania w recepcji Klubu.

5. Osoba, która korzysta z wejścia Vera Pass oraz Vera Pass Open Week, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu.

6. Każda osoba chcąca skorzystać z Vera Pass lub Vera Pass Open Week zobowiązana jest wypełnić specjalnie przygotowany formularz dostępny w recepcji Klubu. Formularz obejmuje pozostawianie danych osobowych tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej.

 

§ 8

SYSTEMY ZEWNĘTRZNE
 

1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może korzystać z usług Klubu na podstawie abonamentu zakupionego w systemie zewnętrznym (np. Multisport, Medicover, FitProfit).

2. Osoba taka może korzystać z usług Klubu na takich zasadach, jak Członkowie Klubu – w zakresie wyznaczonym abonamentem zakupionym w systemie zewnętrznym.

3. Osoba taka, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu.

4. Osoba korzystająca systemu zewnętrznego Medicover, Multisport lub FitProfit jest zobowiązana do posiadania  oraz okazywania w recepcji klubu karty członkowskiej Sportcard, o której mowa § 1 ust. 3 pkt. g.

 

§ 9

REZERWACJE (aktualizacja z dn. 26.02.2024)

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strefy sportów rakietowych znajdujących się na terenie Klubu Vera Sport.

2. Podstawą do korzystania ze strefy sportów rakietowych jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na strefę za pośrednictwem rezerwacji online. Opłaty za rezerwację dokonać można online poprzez system Reservise lub w aplikacji Reservise.

3. Ze strefy sportów rakietowych mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zmienione obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów na nawierzchni.

4. Rezerwacji dokonać można on-line w systemie Reservise (dostępnym pod adresem: https://www.verasport.pl/rezerwacje) lub poprzez aplikację mobilną Reservise.

5. Anulacja rezerwacji lub jej zmiana  jest możliwa wyłącznie na pełne 6h przed terminem rezerwacji i dokonywana jest przez klienta w aplikacji lub w systemie on-line.

6. W przypadku nieterminowej anulacji kortu do squash, badmintona lub stołu do tenisa stołowego, a także nie pojawienia się w zarezerwowanym czasie, opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi. 

7. W przypadku trzykrotnego nieterminowego anulowania rezerwacji, Klub zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości dokonywania rezerwacji przez Klienta.

7. Rezerwacje jednorazowe dokonywane są tylko i wyłącznie na 14 dni wprzód.

8. Rezerwacje stałe dokonywane są tylko i wyłącznie na podstawie zakupionego karnetu na dany sport rakietowy. Stałe rezerwacje dokonywane są odpowiednio na okres: 2 miesięcy (karnet 10h), 3 miesięcy (karnet 25h), 6 miesięcy (karnet 50h).

8. Klub honoruje maksymalnie dwie zniżki wynikające z systemów zewnętrznych Medicover, Multisport lub FitProfit na jedną godzinę rezerwacji danego sportu rakietowego.

9. W przypadku Klubowiczów korzystających z systemów zewnętrznych Medicover, Multisport, FitProfit  rejestracja zniżki następuje przed skorzystaniem z usługi. W przypadku posiadania więcej niż jednej karty partnerskiej uprawniającej do zniżki, klubowicze zobowiązani są do odebrania rezerwacji i zarejestrowania wizyty w tym samym czasie.

10. Zniżka przyznana w ramach systemu poleceń (za pomocą internetowego systemu Reservise) może być wykorzystana maksymalnie z jednym systemem zewnętrznym (Medicover, Multisport lub FitProfit).

11. Klient korzystający ze strefy sportów rakietowych zobowiązany jest do posiadania Karty Członkowskiej Sportcard.

 

§10
OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY BOISK

1. Właścicielem boisk jest Vera Holding sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ulicy Siewnej 15, 94-250.

2. Boiska trawiaste składają się z nawierzchni ze sztucznej trawy z podkładem poliuretanowym, bramek oraz oświetlenia.

3. Boisko wielofunkcyjne składa się z nawierzchni syntetycznej, bramek, koszy do koszykówki, słupków do siatkówki (+siatki) oraz oświetlenia.

4. Korzystanie z boisk ze sztuczną trawą, a także boiska wielofunkcyjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Klubu, zwanych dalej Regulaminami, i zobowiązaniem do ich przestrzegania.

5. Przed rozpoczęciem gry obowiązkowo należy zapoznać się z regulaminem, zarówno przez osobę wynajmującą jak i wszystkie pozostałe osoby korzystające z boiska.

6. Korzystanie z boiska jest możliwe po uprzednim złożeniu rezerwacji w formie telefonicznej, mailowej lub osobiście w siedzibie Klubu. W przypadku rezerwacji cyklicznych lub firmowych Korzystający może podpisać z Klubem umowę terminową, gwarantującą wybrane godziny rezerwacji i dostępność boiska na uzgodniony czas.

7. Boiska są czynne w godzinach otwarcia klubu. Ostatnia rezerwacja winna nastąpić 1,5 godziny przed zamknięciem klubu.

8. Klub może udostępnić szatnię grupową. Warunkiem korzystania z szatni grupowej jest kaucja zwrotna w wysokości 50 zł.

9. Korzystanie z boisk odbywa się zgodnie z harmonogramem prowadzonym przez VeraSport. Terminy korzystania wynikające ze stałych rezerwacji mogą zostać odwołane w szczególnych przypadkach, np. ze względu na organizowane na boisku wydarzenia i imprezy sportowe, o czym korzystający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem lub na zasadzie zapisów w umowie indywidualnej.

10. Korzystanie z boiska jest odpłatne. Wpłaty należności, zgodnej z aktualnym cennikiem, dostępnym w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej, należy dokonać przed rozpoczęciem korzystania z boiska. W przypadku cyklicznego korzystania z boiska na podstawie zawartej z Klubem umowy i przedstawionych

11. Korzystający z boisk każdorazowo przed rozpoczęciem gry musi zapoznać się ze stanem boiska i ewentualne zastrzeżenia zgłaszać Klubowi przed rozpoczęciem gry. Taki sam obowiązek spoczywa na osobach prowadzących zajęcia zorganizowane.

12. Brak ww. zastrzeżeń oznacza, że Korzystający nie wnosi uwag do stanu boiska.

13. Korzystający i osoby korzystające zobowiązane są do dbałości o boisko i stosowanie obuwia zgodnego z zaleceniami, tj. obuwie halowe lub typu turf.

14. Korzystający ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas udostępnienia boiska, wynikające z naruszenia porządku, nienależytego użytkowania boiska, przekroczenia dopuszczalnej liczby osób korzystających.

15. Klub zastrzega sobie możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności każdej osoby korzystającej w szczególności w zakresie obowiązku naprawienia szkody, a także zadośćuczynienia w przypadkach naruszenia dobrego imienia lub wizerunku Klubu.

16. Korzystający z boiska zobowiązuje się do wykorzystywania powierzchni wyłącznie w celach sportowych – do gry w piłkę nożną lub pochodnych. Wynajem powierzchni w innym celu podlega odrębnym warunkom i każdorazowo musi być uzgadniany z Klubem.

17. Zabrania się wynajmu boisk w celach komercyjnych i zarobkowych, jeśli nie zostało to uzgodnione z Klubem.

18. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z boisk ponosi wynajmujący/korzystający lub prowadzący zajęcia/opiekun grupy.

19. Klub nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w związku z aktywnościami prowadzonymi na boiskach.

20. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z boiska tylko pod nadzorem osoby dorosłej, nauczyciela lub instruktora, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

21. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, przeznaczonego na sztuczną trawę lub nawierzchnię syntetyczną. Zabrania się gry i wchodzenia na boiska w niezmienionym obuwiu i korkach piłkarskich (lankach, kolcach, wkrętach itd.).

22. Zabrania się palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, wnoszenia i spożywania posiłków, a także żucia gumy i zaśmiecania boisk, dotyczy to również wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych takich jak butelki, puszki, kubki, wykonanych z kruchego lub twardego materiału.

23. Zabrania się wprowadzania zwierząt, dewastacji płyty boiska lub innych elementów składających się na strefę boisk.

24. Zabrania się wnoszenia na teren boisk materiałów reklamowych, naklejania ogłoszeń, za wyjątkiem dopuszczonych przez Klub.

25. Rozstrzygnięcia dot. niezgodności z postanowieniami niniejszego regulaminu Klub w zależności od sytuacji może:

a. nakazać korzystającym zmianę obuwia sportowego i stroju;

b. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z Regulaminem zachowanie;

c. nakazać opuszczenie terenu boiska lub obiektu;

d.  zakazać czasowo wstępu na teren boisk.

26.  Korzystający z boisk robi to na własną odpowiedzialność i odpowiada materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w Regulaminach Klubu oraz odrębnych przepisach (kodeks cywilny i kodeks karny).

27. Wszelkie uwagi dot. boisk i funkcjonowania obiektu należy składać pisemnie na adres klubu lub mailowo na adres: verasport@verasport.pl

 

§ 11

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU
ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KLUBU

 

1. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz wnętrza Klubu, a tym samym wizerunek Członka Klubu korzystającego z Usług Klubu, mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie publikowane na stronie internetowej Klubu lub w portalach społecznościowych. Członek Klubu akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na powyższe. Członek Klubu ma prawo zgłosić sprzeciw co do opublikowania nagrania (zdjęcia) obejmującego jego wizerunek, co wyłącza uprawnienie Klubu do opublikowania takiego nagrania (zdjęcia). Członek Klubu może zażądać usunięcia już opublikowanego nagrania (zdjęcia) obejmującego jego wizerunek. W takiej sytuacji, Klub niezwłocznie po otrzymaniu żądania usuwa nagranie (zdjęcie) ze wszystkich stron internetowych, na których opublikował nagranie. Wyjątek stanowią zdjęcia i ujęcia grupowe, gdzie Członek Klubu nie występuje indywidualnie.

2. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że w budynkach Klubu zainstalowany jest system monitoringu. System monitoringu zarządzany jest przez Klub. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych Klub (w tym do ustalenia sposobu i jakości świadczenia usług przez pracowników Klub, utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży, w celach poprawy bezpieczeństwa). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych salach/strefach Klubu posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu / zarządca budynku. Dostęp do zapisów monitoringu w szatniach posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres do 30 dni, po których upływie są nieodwracalnie usuwane. Członek Klubu ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek. W tym celu zgłasza odpowiednie żądanie do Klubu. Udostępnienie zapisu monitoringu następuje w terminie czternastu dni od zgłoszenia żądania w sposób, który uniemożliwia identyfikację innych osób, których wizerunki utrwalone zostały przez system monitoringu. Klub zastrzega sobie ewentualność chwilowych przerw w monitoringu np. wywołanych awarią lub pracami konserwatorskimi.

3. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć lub strefy/sali, na której prowadzone są zajęcia grupowe w przypadku, gdy:

a. Członek Klubu nie jest zapisanym uczestnikiem zajęć,

b. Członek Klubu nie wykonuje instrukcji trenera lub przeszkadza w prowadzeniu zajęć.

4. Zabronione jest przebywanie na terenie Klubu oraz korzystanie z Usług i urządzeń Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, betablokerów lub środków uspokajających.

5. Członkowie Klubu mający zdiagnozowane choroby lub problemy ze zdrowiem, w tym cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży, winni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z Usług Klubu.

6. Członkowie Klubu, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Klubu.

7. Podczas korzystania z Usług Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z urządzeń oraz wskazówek lub poleceń trenerów i personelu Klubu.

8. Jeśli Członek Klubu nie ma pewności, jak w prawidłowy sposób korzystać z urządzeń Klubu – ma obowiązek, przed skorzystaniem z urządzenia, uzyskać wskazówki trenera lub personelu Klubu.

9. Jeśli Członek Klubu stwierdzi, że urządzenie jest uszkodzone ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub personel Klubu o uszkodzeniu.

10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez Członka Klubu z urządzeń i usług Klubu, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Członek Klubu ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia.

11. Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personelu Klubu o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i innych Członków Klubu.

12. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia Klubu będące wynikiem niezastosowania się do w/w zasad korzystania ze sprzętu jak również niezastosowania się do poleceń i wskazówek personelu Klubu.

13. W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie ograniczona jest odpowiedzialność Klubu za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez członka Klubu lub osobę uprawnioną do korzystania z usług Klubu. W szczególności Klub nie odpowiada za szkody powstałe wskutek naruszenia przez Członka Klubu § 8 Regulaminu lub z innych przyczyn leżących po stronie Członka Klubu, wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą Klub nie ponosi odpowiedzialności (tj. osoby spoza personelu Klubu czy osób współpracujących z Klubem jako trenerzy, instruktorzy).

14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Członkowi Klubu przez innego Członka Klubu lub jakąkolwiek osobę trzecią.

 

§ 12

PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW NA TERENIE KLUBU

1. Klub nieodpłatnie udostępnia szafki na przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których Członek Klubu nie korzysta podczas zajęć.

2. Dostęp do szafki zabezpieczany jest kluczem (zamek wbudowany jest w konstrukcję szafki). Kluczyk wydawany jest w zamian za kartę członkowską Clubcard lub Sportcard. Personel Klubu nie ma prawa pobierania dowodu osobistego Członka Klubu jako zastaw pod wydany kluczyk. Członek Klubu przy każdym wejściu do Klubu ma prawo otrzymać klucz do zamykanej szafki.

3. Członek Klubu ma obowiązek pozostawić rzeczy codziennego użytku, z których nie korzysta podczas zajęć, w szafce, upewniając się, czy szafka została prawidłowo zamknięta. Członek Klubu ma prawo pozostawiać w szafce odzież wierzchnią oraz inne podobne przedmioty codziennego użytku, których konieczność pozostawienia w szafce wynika ze specyfiki usług świadczonych przez Klub.

4. Klub nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty. Przedmioty wymienione w zdaniu poprzednim powinny zostać zdeponowane w bezpiecznych skrytkach znajdujących się przy recepcji Klubu (tylko w razie ich zdeponowania w powołanej skrytce Klub przyjmuje je na przechowanie).

5. Członkowie Klubu powinni zwolnić szafkę przed wyjściem z Klubu. Szafki niezwolnione do chwili zamknięcia Klubu w danym dniu mogą być otwierane i opróżniane przez personel Klubu, przy czym Klub nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione.

6. Członek klubu ma obowiązek sprawować pieczę nad wszelkimi swoimi rzeczami znajdującymi się poza zamkniętą szafką lub bezpieczną skrytką, jak również nad kluczem do szafki.

7. Klub nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Członka Klubu znajdujące się poza zamkniętą szafką. Klub nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Członka Klubu znajdujące się w szafce, która nie została zamknięta przez Członka Klubu.

8. W przypadku zgubienia klucza do szafki Członek Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie personel recepcji Klubu. W razie utraty przez Członka Klubu klucza do szafki ustaje odpowiedzialność Klubu za rzeczy pozostawione w szafce – od chwili utraty klucza do szafki lub kłódki.

9. W razie nieodnalezienia klucza do szafki, Członek Klubu jest zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany zamka w wysokości 45 zł. 

 

§ 13

ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE

1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie w sposób odpowiedni, tak by nie utrudniać korzystania z Usług innym Członkom Klubu.

2. Członek Klubu winien posiadać strój sportowy oraz czyste obuwie dostosowane do rodzaju podejmowanych ćwiczeń oraz strefy, z której korzysta. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i poproszenia Członka Klubu, który ubrany jest nieodpowiednio o jego opuszczenie.

3. Członkowie Klubu zobowiązani są do poszanowania ogólnie przyjętych norm uprzejmego zachowania. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może stanowić przyczynę wyproszenia Członka Klubu przez personel Klubu bądź nawet rozwiązanie przez Klub z taką osobą Umowy w trybie natychmiastowym.

4. Członkowie Klubu zobowiązani są zapoznać się, przed rozpoczęciem zajęć, z zasadami dotyczącymi użytkowania i korzystania ze sprzętu oraz stosować się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów (np. magnezji w strefie CPM używamy tylko w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach). Ciężar przyrządów i obciążników dobieranych do ćwiczeń winien być uzgodniony z personelem Klubu.

5. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń, a także do umycia każdego urządzenia po zakończeniu ćwiczenia specjalnie do tego przeznaczonym płynem dezynfekującym, by zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości, a także zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu. Środki czystości i płyn dezynfekujący znajdują się w każdej ze stref Klubu.

6. Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych Członek Klubu ma obowiązek odłożyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć.

7. Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu, w tym w szczególności: sztang, obciążników, hantli i innego podobnego sprzętu.

8. W przypadkach wątpliwości dotyczących sposób użytkowania sprzętu i urządzeń bądź przeznaczenia danego sprzętu i urządzeń Członek Klubu zobowiązany jest uzyskać w tym zakresie niezbędnych informacji od personelu Klubu. Członek Klubu jest odpowiedzialny za niewłaściwe użytkowanie sprzętu i urządzeń niezgodne z zastosowaniem i przeznaczeniem rzeczy.

9. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie sterydów, środków odurzających i narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków jest surowo zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.

10. Na terenie Klubu zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży (poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) w jakiejkolwiek formie.

11. Zabrania się używania, bez zgody Managera Klubu, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celach komercyjnych.

 

§ 14

KORZYSTANIE Z KLUBU PRZEZ OSOBY MAŁOLETNIE

1. Członkami Klubu, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów (przedstawicieli ustawowych) mogą być Małoletni.

2. Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez Małoletniego podpisuje przedstawiciel ustawowy, osobiście w recepcji Klubu, dokumentując wiek małoletniego. Zgoda obejmuje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią, jej uczestnictwo w Klubie oraz jego następstwa.

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki małoletnich będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora i obsługę Klubu. Przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni Małoletniego są zobowiązani stale kontrolować sposób wykonywania ćwiczeń siłowych i aerobowych wykonywanych przez Małoletnich, dbając o ich bezpieczeństwo.

4. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych polegających w szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług lub urządzeń wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

5. Małoletni, który nie ukończył 16 roku życia może przebywać na terenie Klubu i korzystać z wybranych usług Klubu na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, tylko pod opieką oraz na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych albo pod nadzorem trenera personalnego.

6. Małoletni, który ukończył 16 rok życia może za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego korzystać ze wszystkich dostępnych stref Klubu.

 

§ 15

ZAJĘCIA W KLUBIE
 

1. Zajęcia ruchowe prowadzone są w grupach lub indywidualnie. Klub ma prawo do rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu (w dowolnej formie).

2. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń (np. gdy dany przyrząd jest zajęty przez inną osobę), Członek Klubu powinien oczekiwać na zwolnienie miejsca.

3. W przypadku zajęć z trenerami, Członkowie Klubu są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia punktualnie, aby nie doszło do dezorganizacji zajęć. Rozgrzewka jest częścią wprowadzającą lekcji. Każdy Członek Klubu korzystający z jednostki treningowej z udziałem instruktora jest pod bezpośrednią jego kontrolą. Wcześniejsze opuszczenie zajęć wymaga powiadomienia instruktora.

4. Klub zabrania korzystania Członkom Klubu z indywidualnych lub grupowych treningów personalnych wykonywanych z trenerami lub instruktorami niezatrudnionymi lub niewspółpracującymi z Klubem, a także innymi osobami prowadzącymi taką działalność komercyjnie.

 

 

§ 16

DANE OSOBOWE
 

1. Administratorem danych osobowych  jest Vera Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 94-250), przy ul. Siewnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 0000140844, posiadająca NIP: 7272507260, REGON: 472394660, kapitał zakładowy 2.690.000,00 zł (w całości pokryty)(dalej jako „ADO”).

2. Kontakt z ADO możliwy jest przy wykorzystaniu adresu e-mail: daneosobowe@verasport.pl lub w tradycyjnej formie pisemnej pod adresem ADO: ul. Siewna 15, 94-250 Łódź.

3. Dane osobowe Członków Klubu przetwarzane są przede wszystkim w celu: wykonania zawartej Umowy o świadczenie usług tzw. czasu wolnego, w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych związanych z rozliczeniem umowy, w celach analitycznych i statystycznych, w celu profilowania, w celu przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną, w celu oferowania przez ADO produktów i usług (marketing bezpośredni usług własnych) za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

4. Członkowi Klubu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Klub przestanie przetwarzać dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Członka Klubu istnieją dla Klubu ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Członka Klubu, praw i wolności lub dane Członka Klubu będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia  lub obrony roszczeń.

5. Członkowi Klubu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz w celu prowadzenia profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

6. Członkowi Klubu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody uprzednio wyrażonej.

7. Dane osobowe Członków Klubu  będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, tj. podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi IT,  prawne i windykacyjne, księgowe i sprawozdawcze, archiwalne, a także analizy zachowania użytkowników, przy czym wszystkie ww. podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z ADO i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO. W szczególności Twoje dane będą przekazane do: eFitness sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, jako dostawcy platformy elektronicznej do programu komputerowego eFitness obsługującego usługi sportowo-rekreacyjne świadczone przez ADO wraz z dalszymi podmiotami przetwarzającymi wobec eFitness sp. z o.o. (na zasadzie podpowierzenia), tj.: DIRECT IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, E-surf Software sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, Beyond sp. z o.o.. z siedzibą w Poznaniu, Microsoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

§ 17

REKLAMACJE

1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Klub, Członek Klubu albo inna osoba korzystająca z usług Klubu może złożyć w formie pisemnej w recepcji Klubu lub przesłać do Zarządu Klubu przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Klubu.

2. Zarząd Klubu rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.

3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej.

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. W celu poprawy jakości i zakresu świadczonych Usług, Klub udostępnia Członkom Klubu oraz innym osobom korzystającym z Usług Klubu formularz sugestii, który może zostać wysłany przesyłką pocztową na adres Klubu lub elektronicznie na adres e-mail Klubu.

 

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Poszczególne strefy Klubu są dostępne w godzinach i terminach otwarcia Klubu.

2. Członek Klubu oraz każdy użytkownik danej strefy winien zapoznać się ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi oznaczonej strefy.

3. Klub ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia i nie stanowi to zmiany Umowy o świadczenie Usług oraz Regulaminu.

4. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.

5. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Klub zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia pomieszczeń i usług Klubu jego Członkom. Godziny otwarcia Klubu podane są w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.

6. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych, a także usunięcia awarii. O planowanych zamknięciach Członkowie Klubu zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem (w dowolnej formie, w tym również przez opublikowanie informacji na stronie internetowej Klubu lub w portalu społecznościowym). Zamknięcie Klubu z w/w przyczyn nie uprawnia do zwrotu części Opłaty Abonamentowej, o ile nie przekroczy 15 dni w skali roku kalendarzowego.

7. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.

8. Osoby korzystające z Usług klubu powinny tak zaplanować aktywności, aby przed zamknięciem klubu zdążyć się przebrać lub wziąć prysznic, tj. 30 minut przed godziną zamknięcia opuścić strefy sportowe Klubu.

9. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi niewchodzące w zakres danego typu Karnetu są określone w cenniku ustalonym przez Klub.

10. Klub zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, bez podania przyczyny.

11. Ważne informacje są wywieszane w pomieszczeniach Klubu lub publikowane na stronie internetowej Klubu lub w portalu społecznościowym.

12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu na parkingu zlokalizowanym przed budynkiem lub miejsc rowerowych przy stojaku umiejscowionym na parterze budynku. Zasady dotyczące parkowania lub pozostawiania roweru mogą ulec zmianie, co nie będzie stanowić zmiany regulaminu. 

Obsługujemy

Grupy mięśni

Szczegóły zajęć

Prowadzący zajęcia:
Dla kogo:
Cel:
Intensywność:
Skrócony opis zajęć: